TÄT.NU – behandling av urininkontinens via internet

Idag publicerade vi en ny studie i BJU International (Impact Factor: 3.13). Titeln var: ”Internet-based treatment of stress urinary incontinence: 1- and 2 years results of a randomised controlled trial with focus on pelvic floor muscle training”.

Syftet med forskningsprojektet – som vi kallade tät.nu – var att utveckla, utvärdera och implementera ett behandlingsprogram för urininkontinens via Internet. Studien var relevant då var fjärde kvinna har besvär av urininkontinens (vilket är dubbelt så vanligt som hos män). Se vår webbvideo här: www.tät.nu

För att vara med i studien krävdes minst ett urinläckage i veckan. Urvalet av deltagare gjordes genom en sammanvägning av deltagarens svar på ett antal självskattningsinstrument samt en telefonintervju med en uroterapeut. Totalt lottade vi 250 kvinnor i åldern 18-70 år till en av två behandlingsgrupper. Den första gruppen fick internetbaserad behandling och den andra en broschyr hemskickad med posten. Båda behandlingarna hade bäckenbottenträning som grund, men Internet gruppen hade dessutom ett kontinuerligt krypterad e-poststöd från en uroterapeut (detta medan brochyrgruppen tränade på egen hand).

Mätningar gjordes efter 1 respektive 2 år. De primära resultaten var symtomens svårighetsgrad (mätt med International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form) och sjukdomsspecifik livskvalitet (mätt med ICIQ-Lower Urinary Tract Symptoms Quality of Life). Sekundära utfallsmått var patientens globala intryck av förbättring, livskvalitet, användning av inkontinenshjälpmedel, och tillfredsställelse med behandlingen.

Alla deltagare svarade dock inte på samtliga mätningar. Vid 1-årsuppföljningen saknades data från 32,4% (81/250) av deltagarna och motsvarande siffra vid 2 år var 38,0% (95/250). Gör att inte dra felaktiga positiva resultat baserades analysen därför på så kallad intention-to-treat.

Glädjande visade båda interventionerna signifikanta positiva resultat med stora effektstorlekar (> 0,80). Generellt var det inga skillnader mellan grupperna vid 1-årsuppföljningen. Andelen som var nöjda med behandlingens effekt efter 1 år var 69,8% (internet) respektive 60,5% (broschyr). Proportionen nöjda deltagare vid 2-årsuppföljningen hade dock minskat till 64,9% (internet) respektive 58,2% (broschyr).

Slutsats

Bäckenbottenträning, oavsett om den ges via internet eller i broschyrform ger betydande och kliniskt relevanta förbättringar i symtom och sjukdomsspecifika livskvalitet vid såväl 1 som vid 2 år efter behandlingsavslut. Vissa fördelar fanns dock, i alla fall för vissa individer, med internetbehandling.

Läs artikeln:

Sjöstrom, M., Umefjord, G., Stenlund, H., Carlbring, P., Andersson, G., & Samuelsson, E. (In press). Internet-based treatment of stress urinary incontinence. 1- and 2-years results of a randomised controlled trial with focus on pelvic floor muscle training. British Journal of Urology International. doi: 10.1111/bju.13091