Äldre får hjälp med både ångest och depression via internet

Ångestproblematik är vanligt hos äldre – studier visar att 5–10 % i åldern över 65 år uppfyller kriterierna på en ångestdiagnos. Depression är minst lika vanligt i den här gruppen, 10–15 % beräknas vara drabbade. Många av dem som lider av depression, 48 % enligt en studie, har dessutom samtidigt ångestproblematik. Denna grupp med blandade problem är extra utsatt, risken att problemen blir kroniska är exempelvis större och man ser ofta allvarligare kroppsliga, negativ påverkan på det sociala fungerandet och ökad självmordsrisk. Äldre söker i mindre utsträckning än yngre hjälp för psykiska problem och ganska få får tillgång till effektiv psykologisk behandling.

Internetbaserad KBT (IKBT) är ett behandlingsupplägg som kan göra effektiva psykologiska behandlingsmetoder mer lättillgängliga så att fler får åtkomst till dem. IKBT där patienten får regelbunden vägledning och återkoppling från en terapeut varje vecka har visat sig ha effekter på samma nivå som KBT ansikte mot ansikte, vid såväl ångest- som depressionsproblematik. Hos äldre med depression och ångest är det vanligt med kognitiva problem, men det är ganska i behandlingsstudier undersöks gruppens kognitiva förmåga ganska sällan. Det finns forskning som pekar på att kognitiv funktion inte skulle påverka behandlingsutfallet vid internetbehandling, men detta är ett område som behöver undersökas närmare. I vår studie ville vi först och främst utvärdera effekten av ett IKBT-program för äldre med ångest och depression som skräddarsyddes efter patienternas problematik. Dessutom ville vi undersöka om det fanns en koppling mellan kognitiv flexibilitet respektive självskattad kognitiv förmåga före behandlingen och behandlingsutfallet.

Vi rekryterade 66 deltagare, samtliga över 60 år, med en medelålder på 66 år. De randomiserades till en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Behandlingsgruppen fick skräddarsydd IKBT-behandling med terapeutvägledning. Behandlingen utgick från var och en av deltagarnas specifika symtom och var tänkt att ge dem information och hjälpmedel anpassat utifrån detta. Deltagarna i kontrollgruppen fick varje vecka mejlstöd från sjukvårdspersonal. Mejlet var stöttande men innehöll inte KBT-inslag och var inte tänkt att vara en behandlingsintervention.

Resultaten visade att behandlingsgruppen förbättrades mer än kontrollgruppen både vad gällde ångest och depression, med måttliga effektstorlekar. Nästan hälften av deltagarna i behandlingsgruppen (45 %) bedömdes svara på behandlingen medan en person försämrades. Vi såg en signifikant korrelation mellan svårigheter med kognitiv flexibilitet före behandlingen och sämre utfall, men inga samband mellan självskattad kognitiv funktion effekter av behandlingen. Studien ger stöd för att vissa äldre med ångest- och depressionsproblematik, en grupp som sällan får tillgång till psykologisk behandling, kan bli hjälpta av transdiagnostisk KBT. När det gäller hur kognitiv förmåga påverkar behandlingen belyser de här resultaten vikten av att undersöka detta närmare i framtida studier.

Text: Hedvig Nettelblad
Photo: Marco Nedermeijer

Läs artikeln i sin helhet:

Silfvernagel, K., Westlinder, A., Andersson, S., Bergman, K., Hernandez, R. D., Fallhagen, L., Lundqvist, I., Masri, N., Viberg, L., Forsberg, M.-L., Lind, M., Berger, T., Carlbring, P., & Andersson, G. (in press). Individually tailored internet-based cognitive behaviour therapy for older adults with anxiety and depression: A randomised controlled trial. Cognitive Behaviour Therapy. doi:10.1080/16506073.2017.1388276 [50 free copies]