Metaanalys tyder på goda långsiktiga effekter av KBT på nätet

IKBT med terapeutstöd, alltså kognitiv beteendeterapi som patienten tar del av via internet, samtidigt som hen får stöd av en terapeut via telefon eller mejl, har i forskningen visat sig vara effektivt för många typer av problem. Generellt sett har studierna dock bedömt relativt kortsiktiga effekter. Vad gäller hur effekterna står sig vid så kallade långtidsuppföljningar där man tittar på hur det ser ut när minst två år gått efter behandlingens avslutande vet vi betydligt mindre.

I den aktuella översikten gjorde vi därför en genomgång av studier som tittar på långtidseffekter av IKBT med terapeutstöd. Efter litteratursökning beräknades metaanalytisk statistik för 14 studier med totalt 902 deltagare. Studiernas uppföljningstid låg på 2–5 år, med ett genomsnitt på 3 år. Studierna undersökte en mängd olika diagnoser, bland annat paniksyndrom, social ångest, generaliserat ångestsyndrom och kronisk trötthet. Det var stor variation mellan de olika studierna, men den genomsnittliga förbättringen från baslinjen för deltagarna beräknades ligga på 50 %. Effektstorleken, beräknad med Hedges g, var stor (1,52) men hög heterogenitet förelåg. Detta tyder på att IKBT kan ge goda långsiktiga effekter, liknande de man sett för KBT ansikte mot ansikte.

Mer forskning behövs dock på detta område. Effekterna varierade stort i studierna och det finns många aspekter att titta närmare på. Behandlingarna i studierna var relativt korta, och det kan det vara så att vissa patientgrupper skulle få bättre effekter på lång sikt om de fick tillgång till en längre behandling. Endast ett fåtal studier undersökte om deltagarna upplevde några negativa effekter, vilket är ett annat viktigt område att undersöka. Framför allt är det viktigt att fler studier över huvud taget använder sig av långtidsuppföljning. Det är bara för en begränsad andel av de problem som IKBT-behandling har studerats för som vi kunnat hitta studier med långtidsuppföljning. Bättre kunskap inom detta område är avgörande för att kunna utveckla och erbjuda behandlingar som är långsiktigt hjälpsamma.

Text: Hedvig Nettelblad
Foto: Per Carlbring

Läs artikeln i sin helhet:

Andersson, G., Rozental, A., Shafran, R., & Carlbring, P. (in press). Long-term effects of Internet-supported cognitive behavior therapy. Expert Review of Neurotherapeutics. doi:10.1080/14737175.2018.1400381