Grattis Karin Lindqvist som disputerar idag!

Idag är en stor dag för psykologiforskningen vid Stockholms universitet. Karin Lindqvist kommer nämligen att vara den andra samma dag (!) att försvara sin doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen. Avhandlingen, som bär titeln ”Making connections – Outcomes, experiences and the therapeutic relationship in internet-delivered psychodynamic therapy for adolescent depression,” utforskar vikten och effektiviteten av internetbaserad psykodynamisk terapi för ungdomar med depression.

Opponent för denna speciella händelse är Ulrike Dinger-Ehrenthal, en framstående professor från Heinrich Heine Universität i Düsseldorf. Evenemanget kommer att äga rum i Hörsal 6, Campus Albano, och startar klockan 13.45.

Förutom Karin Lindqvist och Ulrike Dinger-Ehrenthal, finns det flera framstående akademiker som kommer att spela en central roll under disputationen:

Betygsnämnd:

  • Eva Serlachius från Barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet.
  • Pia Enebrink, verksam inom Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
  • Pehr Granqvist, också från Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Ulla-Karin Schön från Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Huvudhandledare var Björn Philips och bihandledare Per Carlbring och Nick Midgley.

Denna doktorsavhandling utforskar hur effektiv internet-levererad psykodynamisk terapi är för ungdomar med depression. Resultaten tyder på att denna form av terapi kan vara ett användbart verktyg för att hjälpa dessa ungdomar, med fokus på vikten av relationen mellan terapeut och patient, även i en digital miljö.

Svensk sammanfattning (automatgenererad):
Stora delar av världens ungdomar lider av en svår form av depression. Även om det finns hjälp att få, når många ungdomar inte ut till denna hjälp på grund av olika barriärer. Internetbaserade terapiformer kan dock vara lösningen, eftersom de tar bort många hinder för att söka hjälp. En av dessa internetbaserade behandlingar, kognitiv beteendeterapi, har visat sig fungera bra. Men det fungerar inte för alla, så det behövs fler behandlingsalternativ.

Den här doktorsavhandlingen handlade om en annan typ av internetbaserad terapi: internet-levererad psykodynamisk terapi (IPDT). Denna terapiform har tidigare testats på vuxna och gav positiva resultat, men ingen har testat den på ungdomar. Avhandlingen ville därför utforska hur effektiv denna terapi är för ungdomar med depression.

I den första studien jämförde man IPDT med en kontrollbehandling för 76 ungdomar mellan 15 och 18 år. Resultaten visade att IPDT var mycket bättre än kontrollbehandlingen när det gällde att minska depressionssymptom. Den hjälpte även med andra problem som ångest och svårigheter att hantera känslor.

I den andra studien intervjuades 18 ungdomar om hur de upplevde relationen till sin terapeut i IPDT. Många kände att relationen var viktig och meningsfull, medan några inte kände någon nära koppling till sin terapeut.

I den tredje studien tittade man på hur viktigt det är med en bra relation mellan terapeuten och den som får behandling. Resultaten visade att en stark relation förbättrade resultaten av behandlingen. Denna relation var också kopplad till hur bra ungdomarna blev på att hantera sina känslor.

Slutsatsen är att IPDT kan vara ett bra behandlingsalternativ för ungdomar med depression. Många ungdomar upplever också att det är möjligt att ha en nära och trygg relation med sin terapeut, även om terapin sker över internet. Relationen till terapeuten verkar också vara viktig för behandlingens framgång, särskilt när det gäller att hjälpa ungdomar hantera sina känslor.