Vår nya Nature-artikel: Så väljer du rätt kontrollgrupp i kliniska prövningar

Tillsammans med tre kollegor i USA har jag nyligen haft äran att publicera en artikel i en prestigefylld Nature-tidskrift (npj Digital Medicine) med en impact factor på 15.2. Artikeln bär titeln “Selecting and describing control conditions in mobile health randomized controlled trials: a proposed typology” I denna artikel utforskar vi och diskuterar de utmaningar och möjligheter som är förknippade med att välja kontrollgrupp vid randomiserade kontrollerade studier. Det viktigaste bidraget är dock att vi introducerar en ny typologi (en systematisk klassificering) som kan tjäna som en vägledning för framtida forskning inom detta område.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar “mHealth” som en teknologisk tillämpning för att främja hälso- och sjukvård. Under det senaste decenniet har det skett en markant ökning av forskning inom detta område. Prognoser antyder att mHealth-sektorn kommer att expandera till en marknadsvärde av 250 miljarder dollar fram till 2026.

Randomiserade kontrollerade studier (RCTs), särskilt de som är dubbelblinda och placebokontrollerade, utgör en hörnsten inom medicinsk forskning för att bestämma interventioners effektivitet. Dessa metoder är optimala för att utvärdera såväl farmakologiska som icke-farmakologiska behandlingar, trots de inneboende utmaningarna med beteendevetenskapliga interventioner.

Trots att det finns vägledande principer för kontrollgrupper inom beteendevetenskapliga interventioner, saknas specifika riktlinjer för mHealth. Med tanke på mHealths starka framväxt finns ett tydligt behov av en enhetlig typologi för kontrollgrupper. Nu kan vi stolt säga att vi introducerar en sådan typologi för mHealth, bestående av 11 distinkta kontrollgruppstyper. Exemplen inkluderar “Dismantling Design” och “Additive Design”, vilka syftar till att isolera specifika interventionskomponenter. Dessutom finns mHealth Minimal Active och mHealth Comparative Efficacy för att jämföra olika mHealth-interventioner. Treatment As Usual (TAU) är ett annat kontrollgrupp som kan variera kraftigt i intensitet och innehåll. Vidare diskuteras de vetenskapliga implikationerna av varje kontrollgrupp, med särskild tonvikt på balansen mellan intern validitet och statistisk styrka.

Vi föreslår också ett kodningssystem för att underlätta metaanalyser, och ser gärna att framtida metaanalyser utvärderar hur effektstorlekar eventuellt varierar över de 11 olika kategorierna.

Läs artikeln i sin helhet:
Goldberg, S. B., Sun, S., Carlbring, P., & Torous, J. (2023). Selecting and describing control conditions in mobile health randomized controlled trials: a proposed typology. npj Digital Medicine, 6(181). doi:10.1038/s41746-023-00923-7