Människa eller ChatGPT: Vems svar uppskattas mest vid psykologisk vägledning?

Angående debatten kring artificiell intelligens och dess förmåga att ge genuint och professionellt psykologiskt stöd. Hur mäter sig egentligen t ex ChatGPT:s förmåga att ge autentiska och relevanta råd jämfört med en riktig människas? Detta var kärnfrågan i vår senaste artikel.

Vi undersökte hur 140 deltagare bedömde AI-genererade meddelanden i jämförelse med svar från människor. De tre huvuddimensionerna som undersöktes var autenticitet, professionalism, och praktisk tillämpbarhet.

  1. Autenticitet: Uppfattas svaren som genuina och speglar de den emotionella och psykologiska verkligheten hos den som söker stöd?
  2. Professionalism: Är svaren lämpliga, korrekta och i linje med etablerade etiska och professionella standarder inom psykisk behandling?
  3. Praktisk tillämpbarhet: Uppfattas svaren som hjälpsamma och relevanta för individens specifika behov och bekymmer?

Resultaten indikerade signifikanta skillnader i sättet som kommunikationen uppfattades beroende på om avsändaren var en människa och AI. En del forskningspersoner uppfattade att AI-genererade svar var mer konsekventa och objektiva, medan andra uppfattade dem som mindre “äkta” än de mänskliga svaren. Detta understryker den komplexa dynamiken i interaktionen och visar att även om AI uppvisar potential i vissa kommunikativa aspekter, så kan den ännu inte fullt ut ersätta den mänskliga empatin och förståelsen.

Studiens resultat kan kanske hjälpa till att vägleda utvecklingen av AI-system för psykologisk behandling och bidra till förbättrade lösningar inom området. Medan vi fortsätter att förbättra AI:s kapacitet att hantera känsliga ämnen på ett sätt som upplevs som stödjande och äkta, bekräftar vår studie att vi fortfarande har en bra bit kvar innan AI kan erbjuda ett fullgott alternativ till mänsklig interaktion inom området för psykisk hälsa.

Läs artikeln i sin helhet:
Lopes, E., Jain, G., Carlbring, P., & Pareek, S. (in press). Talking Mental Health: a Battle of Wits Between Humans and AI. Journal of Technology in Behavioral Science. doi:10.1007/s41347-023-00359-6

Bild: Midjourney (Prompt: A brain composed of two halves: one AI, the other human. Surrounding it are chat bubbles, vibrant fireworks, and photorealistic imagery –ar 16:9)