Nått upp till H=100 i Google Scholar: En milstolpe i vetenskaplig genomslagskraft

När man pratar om forskning och dess påverkan hör man ibland termer som “bibliometri”, “citeringar” och “publiceringsfrekvens”. Dessa begrepp och mätvärden kan delvis hjälpa till när vi vill förstå en forskares inflytande och hur hens arbete påverkar andra inom vetenskapssamhället. För att bryta ner det:

Vad är bibliometri?
Bibliometri är, enkelt uttryckt, det kvantitativa studiet av vetenskapliga publikationer. Det ger oss möjlighet att förstå och mäta kunskapsproduktion och kunskapsanvändning inom högre utbildning. Genom bibliometriska mätningar kan vi jämföra olika forskningsinstitut, ämnesområden och till och med enskilda forskare.

Varför är bibliometri viktigt?
Genom att mäta antalet gånger en forskningsartikel har citerats i andra publikationer, kan vi få en uppfattning om dess genomslagskraft. Även om denna metod inte är heltäckande, ger den oss ändå en överblick av hur väl mottagen och inflytelserik en viss forskning är.

Google Scholar och H-index
Inom detta landskap finns det flera aktörer, men Google Scholar skärskiljer sig med den distinkta fördelen att den är fritt tillgänglig för alla. Google Scholar sammanställer information om vetenskapliga publikationer från en mängd olika källor, inklusive tidskrifter med DOI-nummer och databaser som DiVA. En av de mest framstående mätvärdena som presenteras i Google Scholar är H-index, ett mått som kombinerar produktivitet (antalet publikationer) med genomslagskraft (antalet citeringar).

Att nå en H-index på 100 är verkligen en prestation. Det innebär att forskaren har minst 100 artiklar som var och en har citerats minst 100 gånger. Detta visar inte bara en konstant produktivitet utan också att forskningens innehåll är av relevans för andra forskare.
H-index plot
Min Resa till H=100
Det är med viss stolthet och stor tacksamhet jag meddelar att jag nyligen nådde en H-index på 100 i Google Scholar. Den här resan har inte varit utan sina utmaningar, men varje steg har varit en lärdom, en möjlighet att växa och bidra till vår samlade kunskapsbank inom psykologi.

Avslutningsvis, vill jag tacka alla som har stöttat, läst, citerat (över 32000 gånger!) och engagerat sig i mitt arbete. Nu blir nästa steg att nå H=100 i Elseviers mer konservativa databas Scopus (där jag i skrivande stund har H=76).

Bild: DALL-E 3 (prompt “Photo of a vibrant fireworks display in the night sky, with a stack of scientific papers in the foreground. On the top paper, the text ‘H=100!’ is prominently displayed.”)