Relationen mellan perfektionism och självmordstankar

Självmord är ett växande hälsoproblem och en utmaning för samhället. För att förhindra självmord behöver vi förstå faktorer som påverkar varför vissa utvecklar självmordstankar medan andra inte gör det.

Perfektionism är just en sådan faktor som visat sig vara relaterad till studenters psykiska hälsa. Med perfektionism menar man tendensen att sätta upp extremt höga krav på sig själv och andra. Man har i studier konceptualiserat två olika sorter: adaptiv och maladaptiv perfektionism.

Adaptiva perfektionister definieras som de som når genuin tillfredsställelse från sin hårda ansträngning och som känner sig fria att variera sina höga krav allt efter situationen. Maladaptiva perfektionister är individer vars ansträngningar, även de allra bästa, aldrig betraktas som goda nog. Maladaptiva perfektionister känner alltså inte tillfredsställelse när de presterat väl och har därmed så höga krav på sig själva att chansen att lyckas är minimal.

Adaptiva perfektionister sätter däremot upp rimliga mål och är ofta mindre självkritiska vid misslyckanden. Den här studien undersökte i vilken utsträckning de båda varianterna av perfektionism är relaterade till självmordstankar.

Man har i andra studier sett att individers olika hanteringsstrategier har en effekt på förekomsten av självmordstankar. Olika strategier verkar vara mer eller mindre adaptiva. Man har identifierat tre olika former: uppgiftsfokus, känslofokus och undvikande-fokus. Uppgiftsfokuserade strategier innebär att man har tillräckligt med självförtroende för att direkt ta tag i problem. Känslofokuserade strategier innebär att man fokuserar på känslor som oro eller ilska. Undvikande-fokuserade strategier innebär en tendens att undvika källan till de hot man upplever. Vi var nyfikna på hur individers olika strategier att hantera problem är relaterade till självmordstankar och så vitt vi vet har ingen tidigare studie undersökt vilken modererande roll hanteringsstrategier har på relationen mellan perfektionism och självmordstankar.

Studien genomfördes på universitetsstudenter i Iran. I landet finner man den högsta prevalensen av akuta självmordstankar hos ungdomar mellan 16 och 24. Vi samlade in frågeformulär från 547 studenter med en genomsnittlig ålder på 20 år. Studenterna svarade på frågor om bland annat hanteringstrategier, prestation och psykisk hälsa.

Resultaten visade en positiv korrelation mellan maladaptiv perfektionism och självmordstankar. En möjlig förklaring är att maladaptiv perfektionism är nära relaterat till rädsla för andras kritik, tvivel och upptagenhet med egna misstag. Dessa erfarenheter kan bidra till upplevelser av skam som blir överväldigande då dessa erfarenheter inte passar med dessa individers höga ideal. Driften till självmordstankar skulle kunna förklaras med en önskan att bli av med skamfyllda känslor.

Studien, som idag accepterats för publikation i Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy,  visade också att uppgiftsfokuserade hanteringsstrategier korrelerade negativt med självmordstankar. Dessa individer kan tänkas vara motiverade att direkt ta tag i stressfyllda situationer och lyckas reglera egna negativa känslor och tankar.

Resultaten visade alltså att studenter med uppgiftsorienterade hanteringsstrategier och adaptiv perfektionism var mer sannolika att ha positiva förväntningar och mindre sannolika att ha självmordstankar, i jämförelse med individer med känslo- eller undvikande-fokuserade hanteringsstrategier. Vi kunde också se att uppgiftsorienterade hanteringsstrategier kunde agera som moderator mellan maladaptiv perfektionism och självmordstankar. Det verkar som att personer med uppgiftsorienterade hanteringstrategier kan hitta och använda fler sätt att uppnå sina mål, och kan använda nya metoder när de stöter på hinder. En utvidgad förståelse för hur dessa faktorer hänger ihop och påverkar varandra kan förbättra utformande av framtida preventionsprogram.

[ Sammanfattat av Tobias Landström ]

Läs studien i sin helhet (snart tillgänglig):

Abdollahi, A., & Carlbring, P. (2017). Coping Style as a Moderator of Perfectionism and Suicidal Ideation Among Undergraduate Students. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 35(3), 223-239. doi:10.1007/s10942-016-0252-0

UPPDATERING [2017-01-12] På tal om självmord – idag publicerade Folkhälsomyndigheten ”den första samlade rapporten om arbetet med att minska självmorden” (laddas ner här).