Kort telefonkontakt med storspelare minskar deras förluster med 30% upp till ett år senare

En ny studie ledd av forskare på Stockholms Universitet följer upp en tidigare studie som undersökt huruvida man kan minska storspelares spelande genom att kontakta de via telefon eller brev. Studien är gjord på storspelare från det norska spelbolaget Norsk Tipping och visar att telefonkontakt, som hade störst effekt, hade minskat storspelares förluster med i genomsnitt 30 procent vid 12 månader efter telefonsamtalet.

Spelande om pengar har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. År 2000-2017 ser vi nästan en fördubbling i den totala spel-marknadens nettoomsättning från svenska spelare. Enligt statistik från Spelinspektionen står 2% av spelarna för 50% av omsättningen. För de flesta spelarna är spel om pengar en rekreationell aktivitet och det är endast en minoritet som utvecklar ett spelmissbruk. Enligt Swelogs prevalensstudie har 0,4% av Sveriges befolkning (16-84 år) ett spel-missbruk och upp till 4 procent löper viss risk att utveckla ett sådant missbruk.

Spelbolagen erbjuder ofta sina spelare vissa alternativ att reglera sitt spelande, s.k. ”ansvarsfullt spelande”. Spelbolagen har dock fått motta kritik för hur de implementerat åtgärder för att begränsa spelande. Kritiken betonar att för mycket ansvar läggs på spelarna att själva reglera sitt spelande. Författarna till forskningsstudien ifråga har därför valt att undersöka två strategier där man erbjuder spelare mer hjälp i att reglera sitt spelande.

Studien genomfördes utifrån ett underlag av spelare från Norges statliga spelbolag, Norsk Tipping. Studien är en uppföljning av en tidigare studie av samma forskarlag som kom fram till att kontakt med storspelare kunde kopplas till en minskning av förlust över en 12-veckorsperiod. Underlaget i den nya studien är alltså detsamma. Man valde slumpmässigt ut ca 3000 spelare av de 0,5% som förlorat mest pengar under de senaste 12 månaderna. Dessa slumpades in i tre statistiskt likformiga grupper som tilldelades tre olika betingningar: Telefonkontakt, brevkontakt och ingen kontakt. Kontakten skedde utifrån en metod som kallas ”Motiverande samtal”. Det är en samtalsmetod som fokuserar på att uppnå ökad motivation till beteendeförändring och den har tidigare använts framgångsrikt för att minska problematiskt spelande. Brevet utformades efter samtalsprinciperna och hade liknande innehåll som telefonsamtalet. Telefonsamtalen var i snitt 6 minuter långa och genomfördes av anställda på spelbolaget som hade genomgått en femdagarsutbildning i Motiverande samtal. Det primära måttet på förändrat spelbeteende som användes i studien kallas teoretisk förlust. Kort förklarat utgår måttet ifrån hur mycket en spelare har omsatt i spel och hur mycket de statistiskt sett borde ha förlorat enligt spelets odds (vilket alltid är snedvridet så att kasinot vinner på sikt).

Resultaten från studien visade på en stabil effekt vid långtidsuppföljningen. Gruppen som mottog telefonkontakt uppvisade en 30% minskning i teoretisk förlust efter 12 månader (jmf. med 29% efter 12 veckor). Gruppen som fick brevkontakt uppvisade en minskning på 13% (jmf. med 15% efter 12 veckor). Båda typer av kontakt uppvisade större minskningar än kontrollgruppen som inte kontaktades alls (3% vid 12 veckor, 7% vid 12 månader). Ett annat fynd av intresse är att det inte rådde någon skillnad mellan grupperna i kundbortfall. Många skulle tro att en så invasiv åtgärd som att ringa upp spelare skulle leda till att de i större utsträckning slutar spela hos bolaget och att man därmed förlorar de som kunder, men så verkar inte vara fallet enligt studien.

Studien är ett viktigt bidrag i ett område där det inte gjorts så mycket forskning och där det finns behov av mer kunskap för att vägleda både företag och institutioner som reglerar spelmarknaden. En svaghet med studien är att man endast mätte teoretisk förlust hos spelbolaget Norsk Tipping. Ifall spelarna har spelat mer eller mindre hos något annat spelbolag kan inte författarna uttala sig något om. Författarna skriver att studien behöver replikeras, både i Norge och i andra länder. De skriver också att framtida forskning bör också mäta hälsorelaterade variabler.

Författarna skriver att ansvaret att förhindra problematiskt spelande ligger hos spelbolagen och reglerande institutioner och inte hos individuella spelare. De menar att frivilliga regleringsåtgärder har begränsad effektivitet och att det mest effektiva är åtgärder som är obligatoriska för alla spelare. Med fler studier kommer det förhoppningsvis finnas underlag för spelmarknaden om vad som är mest effektivt i att minska problematiskt spelande.

Text: Aris Kourkakis
Foto: Per Carlbring

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Jonsson, J., Hodgins, D. C., Munck, I., & Carlbring, P. (in press). Reaching out to big losers leads to sustained reductions in gambling over one year: A randomized controlled trial of brief motivational contact. Addiction. doi:10.1111/add.14982