Ny studie: Automatiserad VR-behandling kan vara effektiv mot spindelfobi

I en precis precis publicerad studie har vi undersökt exponeringsbehandling med Virtual Reality för att behandla spindelfobi. Dessa typer av behandlingar kallas ofta för “VRET” (Virtual Reality Exposure Therapy). Den nya studien följer upp en tidigare studie (Miloff et al., 2019) där terapeut-ledd VRET jämförts med ensessions in-vivo exponeringsbehandling mot spindelfobi. Den tidigare studien fann att VRET hade en stor behandlingseffekt direkt efter behandling och att denna effekt höll i sig och hade ökat vid 12 månaders uppföljning, då effekten var i paritet med in-vivo exponering.

I den nya studien undersöktes automatiserad VRET som inte är ledd av en terapeut. Detta då man tänker sig att VR-behandling i framtiden kan komma att ges utanför kliniken som en självhjälpsmetod. Innan det sker krävs det mer forskning och en bättre förståelse för hur automatiserad VRET fungerar, vilka effekter man kan förvänta sig och eventuella risker med behandlingsmetoden. Med automatiserad VRET är behandlingsprotokollet programmerat i form av ett spel som användaren kan ta sig igenom själv utan något professionellt stöd. Av etiska skäl hade dock studiens deltagare tillgång till en sessionsledare som de kunde kalla in ifall något gick tekniskt fel.

25 deltagare inkluderades i studien. Behandlingen som användes var en VR-applikation utvecklad av företaget Mimerse. Appen heter Itsy och finns tillgänglig på Samsungs och Oculus app-plattformar. I appen ingår psykoedukation, en virtuell terapeut och ett exponeringsspel med olika banor/uppgifter och med spindlar i varierande verklighetsgrad.

Behandlingen genomfördes i Stockholms universitets lokaler, där studiedeltagarna fick tillgång till ett rum och fick hjälp att komma igång, samt ett nummer de kunde ringa sessionsledaren på om något gick fel. Det primära utfallsmåttet som användes var en svensk version av ”Fear of Spiders Questionnaire” (FSQ). Det sekundära utfallsmåttet var ”Brunnsviken Brief Quality of life scale” (BBQ). Mätningar med dessa mått gjordes 2 gånger före behandlingen och även 1 vecka efter, 2 veckor efter, samt 6 månader efter behandling.

Totalt genomförde 23 deltagare behandlingen, som i snitt tog en och en halv timme att ta sig igenom (utöver tid för att sätta igång och för att besvara frågeformulär). Resultaten visade på en stor positiv effekt (d=1,26) för reduktion av spindelfobi och var väldigt lik effekten från den tidigare studien (d=1,33). Studien visar alltså att konsumentinriktade VRET-applikationer kan ha jämförbara effekter under omständigheter som simulerar användning hemma. Resultatet är viktigt då patienter med specifik fobi sällan söker vård för just detta. Allteftersom VR blir vanligare i hemmen och billigare för kliniker att köpa in kan denna typen av vård ha en stor påverkan på människors hälsa. Potentiella användningsområden utöver självhjälp är att de kan användas för att göra hemuppgifter i sedvanlig KBT-behandling eller att de finns tillgängliga i kliniker, där patienter får använda de utan ett krav på att terapeuten är närvarande. Innan VR-behandling kan erbjudas som ett självhjälpsalternativ behövs det dock mer forskning på området.

Text: Aris Kourkakis
Foto: Sound on

Läs den nya studien i sin helhet (open access):
Lindner, P., Miloff, A., Bergman, C., Andersson, G., Hamilton, & Carlbring, P. (in press). Gamified, automated Virtual Reality Exposure Therapy for fear of spiders: A single-subject trial under simulated real-world conditions. Frontiers in Psychiatry. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00116