Ytterligare stöd för IKBT vid paniksyndrom

Paniksyndrom är en diagnos som orsakar såväl stort lidande som höga kostnader för samhället. Vid paniksyndrom drabbas man av attacker av plötslig och oerhört stark rädsla – panikattacker – och oro för dessa attacker, ett slags rädsla för rädslan. KBT-behandling har visat sig fungera bra vid paniksyndrom, men tyvärr är behandlingen inte så tillgänglig för patienterna som man skulle önska, och det är vanligt att lida av problemen länge innan man får hjälp, upp till 10–12 år.

Ett sätt att öka tillgängligheten är att erbjuda internetbaserad KBT. Flera randomiserade kontrollerade studier, RCT-studier, har gjorts som visat att IKBT har jämförbara effekter med ”vanlig” KBT. Vi ville i den aktuella studien undersöka om IKBT med terapeutvägledning är effektivt även utanför den forskningsmiljö som RCT-studier genomförs i, genom att titta på behandlingsresultaten av IKBT vid paniksyndrom inom ramen för den vanliga vården. Det finns en del tidigare studier av detta, men kunskapen är fortfarande begränsad.

Studien genomfördes vid tre psykiatriska kliniker i Norge. Samtliga patienter som remitterats för symtom på paniksyndrom informerades om IKBT med terapeutvägledning som ett av flera behandlingsalternativ och totalt 114 patienter påbörjade behandling. IKBT-programmet bestod av nio textbaserade moduler på internet med psykoedukation, arbete med automatiska tankar, beteendeexperiment, in vivo-exponering och återfallsprevention. Patienterna fick terapeutvägledning minst en gång per vecka via e-post.

Studien visade att 56 % av patienterna blev avsevärt förbättrade. Effektstorleken för förändringen var stor mätt med BSQ, och patienter med högre symtomnivå hade den största förbättringen. I genomsnitt genomförde patienterna drygt sex av de nio modulerna. Förbättringarna var överlag stabila vid uppföljningsmätningen sex månader efter att behandlingen avslutats.

Sammanfattningsvis ger den här studien ytterligare stöd för att IKBT kan vara effektivt vid paniksyndrom. Den bidrar ytterligare till kunskapsläget genom att visa på god effekt i en rutinvårdsmiljö för en patientgrupp med relativt låg utbildningsnivå och hög sjukfrånvaro.

Text: Hedvig Nettelblad
Foto: Per Carlbring

Läs artikeln i sin helhet:

Nordgreen, T., Gjestad, R., Andersson, G., Carlbring, P., & Havik, O.E. (in press). The implementation of guided internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in a routine care setting: Effectiveness and implementation efforts. Cognitive Behaviour Therapy.