Patientens nivå av abstrakt analytisk slutledningsförmåga inte viktig för utfallet av psykoterapi

Internetbaserad psykologisk behandling mot exempelvis social fobi, nedstämdhet och tinnitusbesvär ger ofta goda resultat. Men vi vet samtidigt att det inte är någon mirakelbehandling som passar alla. Det ideala vore förstås om man på förhand kunde förutsäga vilka personer behandlingen passar bäst för och vilka som troligtvis inte skulle ha någon större behållning av den. Tyvärr är kunskapen kring vilka faktorer som förutsäger behandlingsutfall ännu så länge knapphändig.

I en artikel som idag publicerades i den vetenskapliga tidskriften PeerJ ville vi undersöka hypotesen att högre kognitiv flexibilitet ger bättre behandlingsresultat vid kognitiv beteendeterapi (KBT). Det ligger nämligen nära till hands att tro vissa behandlingskomponenter i KBT (t ex kognitiva omstruktureringstekniker) skulle gynnas av en god analytisk slutledningsförmåga hos patienten. För att testa detta lät vi deltagare i tre olika behandlingsstudier genomgå Wisconsin Card Sorting Test.

Wisconsin Card Sorting Test (se videon nedan) består av en speciell kortlek som ska sorteras. För att krångla till det får testpersonen inte veta regeln för hur korten ska sorteras och när man väl lärt sig vad som är rätt ändras regeln. Testet börjar med 4 kort; ett med en röd triangel, ett med två gröna stjärnor, ett med tre gula kors och slutligen ett med fyra blå cirklar. Uppgiften för deltagarna i vår studie var att sortera 64 kort enligt olika sorteringsprinciper (ibland ska man sortera efter färg, andra gånger efter form eller antal). Testpersonens uppgift är alltså att gissa sig fram till vilken princip som för tillfället gäller och det ger sedan ett mått på förmågan att samtidigt överväga flera begrepp och uppgifter och växla mellan dem som svar på oförutsedda förändringar i miljön.

Slutsatser

I motsats till vår hypotes fann vi inget stöd för att lägre kognitiv flexibilitet inverkar negativt på resultatet av internetadministrerad psykologisk behandling för social fobi, depression eller tinnitus.

Läs artikel i sin helhet (open access):

Lindner, P., Carlbring, P., Flodman, E., Hebert, A., Poysti, S., Hagkvist, F., . . . Andersson, G. (2016). Does cognitive flexibility predict treatment gains in Internet-delivered psychological treatment of social anxiety disorder, depression, or tinnitus? PeerJ, 4, e1934. doi:10.7717/peerj.1934