Acceptance and Commitment Therapy vid Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är både ett vanligt och relativt svårbehandlat ångestsyndrom vars främsta kännetecken är en ihållande och överdriven oro för flera olika händelser eller aktiviteter. Syftet med vår nya studie, som nu accepterats för publicering i Behaviour Research and Therapy var att undersöka effekterna av en internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för GAD. Eller sättare sagt en variant av KBT som kallas Acceptance and commitment therapy.

Totalt randomiserades 103 deltagare diagnosticerade med generaliserat ångestsyndrom till en behandlingsgrupp eller en väntelista. KBT-behandlingen hade inslag av metoder för acceptans och medveten närvaro. Behandlingsgruppen erhöll självhjälpsmaterial och hade tillgång till behandlarstöd genom krypterad e-post.

Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) användes som primärt utfallsmått för symtom på GAD. Utöver PSWQ användes även mått på oro, ångest, depression och livskvalitet. Resultaten visade signifikant förbättring och måttlig till stor mellangruppseffektstorlek för behandlingsgruppen i jämförelse med väntelistan på de skattningsmått som avser mäta GAD och grad av oro. Denna studie ger stöd för att internetbaserad KBT-behandling kan vara effektivt vid behandling av GAD både direkt och vid 1-års uppföljning.

Läs artikeln i sin helhet:

Dahlin, M., Andersson, G., Magnusson, K., Johansson, T., Sjögren, J., Håkansson, A., Pettersson, M., Kadowaki, Å., Cuijpers, P., & Carlbring, P. (In press). Internet-delivered acceptance-based behaviour therapy for generalized anxiety disorder: a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. doi: 10.1016/j.brat.2015.12.007