Acceptance and Commitment Therapy via internet kan hjälpa vid generaliserat ångestsyndrom

Personer med generaliserat ångestsyndrom (även kallat GAD efter engelskans Generalized anxiety disorder) lider av överdriven oro och ängslan som upplevs som okontrollerbar. Även sömnsvårigheter, muskelspänning och koncentrationssvårigheter är kopplade till diagnosen, som generellt sett är kroniskt om man inte får behandling. Klassisk KBT-behandling, där man bland annat använder sig av kognitiv omstrukturering och avslappning, har … Read more

Acceptance and Commitment Therapy vid Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är både ett vanligt och relativt svårbehandlat ångestsyndrom vars främsta kännetecken är en ihållande och överdriven oro för flera olika händelser eller aktiviteter. Syftet med vår nya studie, som nu accepterats för publicering i Behaviour Research and Therapy var att undersöka effekterna av en internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för GAD. Eller sättare sagt … Read more