Grattis Mårten Tyrberg som disputerar idag

Nya Doktorn Mårten Tyrberg med handledare och betygsnämnd samt opponent

Idag försvarar Mårten Tyrberg sin doktorsavhandling – Bringing psychological treatment to the psychiatric ward: Affecting patients, staff, and the milieu – vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag och Tobias Lundgren har varit handledare och opponent är professor Gillian Haddock från Manchester. I betygsnämnden ingick docent Lena Flyckt (Karolinska Institutet), professor Arto Hiltunen (Karlstads universitet), docent … Read more

Ny bok: Närmare varandra – 9 veckor till en starkare parrelation

Idag höll jag för första gången i vår nya bok (utgiven av Natur och Kultur). Boken, som heter Närmare varandra, är tänkt att läsas under nio veckor, ett kapitel per vecka med tillhörande övningar. Innehållet bygger på KBT-metoden Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ACT), och har prövats i två … Read more

Kvantitativ studie av ACT i slutenvården – genomförbarhet och effekter

Den psykiatriska slutenvården är en komplex miljö där patienterna ofta har stora behov och allvarliga symtom som hallucinationer, vanföreställningar och suicidalitet. Samtidigt har personalen en stor administrativ arbetsbörda, och studier visar att de endast lägger ca 50 % av arbetstiden på direktkontakt med patienterna. En ännu mindre andel av den tiden ägnas åt behandlande arbete. … Read more

Implementation of Acceptance and Commitment Therapy training in a psychiatric ward: feasibility, lessons learned and potential effectiveness

Psychiatric inpatient wards are inherently complex milieus. Staff in wards are expected to alleviate severe suffering in patients whilst handling an increasing administrative burden, resulting in less direct contact with patients. Reports from both patients and staff indicate institutional aimlessness and lack of care content beyond medication and containment. As a possible means of improving … Read more

Usefulness of the ACT Model for Nurses in Psychiatric Inpatient Care: A Qualitative Content Analysis

Alleviating the suffering of patients treated in psychiatric inpatient wards is a great challenge. Preliminary or multiple diagnoses, inherent complexities of the inpatient milieu and the lack of potentially effective psychological treatment form part of this challenge. The present study explored the usefulness of a transdiagnostic psychological treatment model (Acceptance & Commitment Therapy, ACT) as … Read more

Kvalitativ studie av ACT i slutenvården – upplevd nytta och hindrade faktorer

Det finns idag flera utmaningar för att kunna erbjuda patienter inom psykiatrisk slutenvård psykologisk behandling. Det är till exempel vanligt att patienterna har flera samtidiga diagnoser eller att diagnos ännu inte är satt. Samtidigt pekar tidigare forskning på att denna grupp skulle kunna ha stor nytta av psykologisk behandling utöver den läkemedelsbehandling som vanligen erbjuds. … Read more

Internet-delivered acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: A pilot study

Internet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) has been developed and tested for treating persons with generalized anxiety disorder (GAD). A new form of CBT focuses on acceptance (of internal experiences or difficult psychological content), mindfulness and valued actions. To date this form of CBT has not been delivered via the internet for persons with GAD. The … Read more

Acceptance and Commitment Therapy via internet kan hjälpa vid generaliserat ångestsyndrom

Personer med generaliserat ångestsyndrom (även kallat GAD efter engelskans Generalized anxiety disorder) lider av överdriven oro och ängslan som upplevs som okontrollerbar. Även sömnsvårigheter, muskelspänning och koncentrationssvårigheter är kopplade till diagnosen, som generellt sett är kroniskt om man inte får behandling. Klassisk KBT-behandling, där man bland annat använder sig av kognitiv omstrukturering och avslappning, har … Read more

Acceptance and Commitment Therapy with a smartphone

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) can be effective in treating anxiety disorders, yet there has been no study on Internet-delivered ACT for social anxiety disorder (SAD) and panic disorder (PD), nor any study investigating whether therapist guidance is superior to unguided self-help when supplemented with a smartphone application. Until now. In a new trial, that … Read more

ACTsmart – en mobilversion av Acceptance and Commitment Therapy

Terapiformen Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en del av den så kallade tredje vågen inom KBT och fokuserar på psykologiska fenomens funktion och kontext. Forskning har visat att ACT kan vara verksamt för personer med ångestsjukdomar och effekterna har varit på samma nivå som vid behandling med traditionell KBT. När det gäller traditionell KBT … Read more