Pandemiångest bland studenter lindras med en lågintensiv internetbaserad mindfulness-intervention

Idag, i samarbete med kollegor från Hong Kong, publicerade vi en artikel i tidskriften Internet Interventions som utforskar effekterna av en internetbaserad mindfulness-intervention för att minska ångest bland universitetsstudenter under COVID-19-pandemin. I ljuset av den ökade ångest som pandemin har medfört bland unga vuxna, ville vi undersöka om en lågintensiv internetbaserad mindfulness-baserad intervention kunde vara en … Read more

Acceptance and Commitment Therapy vid Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är både ett vanligt och relativt svårbehandlat ångestsyndrom vars främsta kännetecken är en ihållande och överdriven oro för flera olika händelser eller aktiviteter. Syftet med vår nya studie, som nu accepterats för publicering i Behaviour Research and Therapy var att undersöka effekterna av en internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för GAD. Eller sättare sagt … Read more

Internet-delivered acceptance-based behaviour therapy for generalized anxiety disorder

Generalized anxiety disorder is a prevalent and disabling condition which can be treated with cognitive behaviour therapy (CBT). The present study, accepted for publication in Behaviour Research and Therapy, tested the effects of therapist-guided internet-delivered acceptance-based behaviour therapy on symptoms of generalized anxiety disorder and quality of life. An audio CD with acceptance and mindfulness exercises … Read more

Mindfulness eller KBT – vad som är bäst beror på depressionsnivå visar ny studie

Idag publicerade vi, med doktorand Hoa Ly i spetsen, en ny studie i BMJ open. Målet var att utvärdera och jämföra effektiviteten av två smartphone-behandlingar: en som bygger på så kallad beteendeaktivering (BA) och andra på mindfulness. Studiens design var en parallell randomiserad kontrollerad öppen studie. Totalt 81 deltagare, med en medelålder på 36,0 år … Read more

Ny kontrollerad studie visar att Mindfulness är effektivt vid ångest

Mindfulnessbaserade interventioner har visat sig effektiva vid transdiagnostisk behandling vid vissa ångeststörningar. Hittills finns ingen studie som undersöker potentialen i en mindfulnessbaserad behandling när de levereras på distans via Internet. I den nyss accepterade vetenskapliga artikeln var syftet just detta. Metod Nittioen deltagare med diagnoserna social fobi, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom eller ångest utan närmare specifikation … Read more