Lovande resultat från den första affektfokuserade internetbehandlingen för ungdomar

En ny studie från ERiCA-projektet, som bedrivs med Stockholms universitet som huvudman, har undersökt affektfokuserad internetbaserad psykodynamisk terapi (IPDT) vid behandling av depression hos ungdomar och kommit fram till att det kan vara en effektiv intervention. Studiens resultat ser lovande ut: över hälften svarade positivt på behandling och ungefär en tredjedel uppfyllde inte kriterier för depression efter behandlingen.

Enligt WHO är depression hos ungdomar den fjärde största orsaken till sjukdom och funktionsnedsättning globalt sett. Depression hos ungdomar är även enligt en studie från Uppsala universitet kopplat till högre risk för bl. a. återkommande depressionsepisoder, annan psykisk ohälsa, relationsproblem och lägre utbildningsgrad senare i livet. Det är relativt få ungdomar som söker hjälp och därmed som får behandling för depression. Några av hindren kan vara tillgänglighet till vård, skamkänslor, ett upplevt stigma och en svårighet att känna igen symtom på psykisk ohälsa.

Internetbaserad behandling kan adressera några av dessa hinder, t ex tillgängligheten och även det upplevda sociala stigmat. Idag finns det forskning som visar på effektiva internetbaserade KBT-behandlingar (IKBT) och några studier på IPDT (1,2) men få av studierna är riktade specifikt mot en ungdomspopulation. Författarna av den nya studien tillägger att trots lovande forskning på IKBT finns det en möjlighet att några patienter får bättre hjälp av andra behandlingsmetoder. Den nya studien positionerar sig i detta forskningsgap och har därför undersökt en ny internetbaserad behandling för ungdomar som baseras på PDT.

Totalt deltog 76 ungdomar (15-18 år) med depression i studien. Deltagarna slumpades in i två grupper: en som fick affektfokuserad IPDT-behandling och en kontrollgrupp som fick en slags internetbaserad stödkontakt. IPDT-behandlingen utvecklades specifikt för studien och bestod av åtta moduler, en per vecka, i självhjälpsformat. IPDT-behandlingen gavs via en online-plattform och bestod av text, videos och övningar. Det ingick också en 30-minuters ostrukturerad chattsession per vecka med en behandlare. Deltagarna kunde även kontakta sin behandlare närsomhelst via direktmeddelande på behandlingsplattformen. Det primära utfallsmåttet var självskattade depressionssymtom, mätt veckovis med QIDS-A17-SR.

Resultaten visade att IPDT gav god effekt jämfört med kontrollgruppen. 56% (jmf. m.  21% i kontrollgruppen) av de som fick IPDT uppvisade en tillförlitlig förbättring enligt Reliable Change Index (RCI), vilket innebär att medelvärdet på deras depressionsskattningar före behandling hade förbättrats med minst två standardavvikelser efter behandling. 35% av de som fick IPDT (jmf. m. 8% i kontrollgruppen) uppnådde kriteriet för remission (definierat i studien som ett score på sex eller mindre på QIDS-A17-SR). Vid uppföljning sex månader senare hade förbättringen bibehållits av deltagarna.

Sammanfattningsvis ger studien enligt författarna stöd för affektfokuserad IPDT-behandling för depression hos ungdomar. Studien bidrar även med stöd till att psykodynamiska modeller kan översättas och appliceras i internetbehandling.

Text: Aris Kourkakis

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Lindqvist, K., Mechler, J., Carlbring, P., Lilliengren, P., Falkenström, F., Andersson, G., . . . Philips, B. (2020). Affect-Focused Psychodynamic Internet-Based Therapy for Adolescent Depression: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 22(3), e18047. doi:10.2196/18047