Direkt jämförelse mellan två behandlingar vid ormfobi

I dag publicerade vi en studie där två olika behandlingsformat jämförts medvarandra när det gäller effektiviteten att behandla ormfobi. Det var guidad internetbehandling som direkt jämfördes med traditionell kognitiv beteendeterapi ansikte mot ansikte. Totalt ingick 30 patienter som lottades till en av de två grupperna.

Internetbehandlingen bestod av fyra veckovisa textmoduler som presenterades på en webbsida. Till detta hörde även en video där exponering modelleras. Dessutom tillhandahölls behandlarstöd via Internet. Den traditionella KBT:n innebar att patienten kom till en klinik tre gånger. Session två utgjordes av en tretimmars exponeringssession där patienten frivilligt och i små steg närmade sig det fobiska objektet (ormen).

För att mäta effekten av behandlingarna kallades patienterna till ett eftertest där den fobiska rädslan mättes genom ett så kallat beteendetest. Det innebar att deltagaren ombads närma sig en orm så nära som möjligt. Resultatet visade att grupperna generellt inte skilde sig år vad gäller effektivitet varken direkt efter avslutad behandling eller vid uppföljningen. Dock fanns ett undantag vid just beteendetestet till fördel för behandlingen som skedde ansikte mot ansikte. Direkt efter behandlingen uppnådde 61,5 % av Internetgruppen och 84,6 % av KBT-gruppen en stor klinisk signifikant förbättring. Vid uppföljningen var motsvarande siffror 90 % för internetgruppen och 100 % för ansikte-mot-ansikte behandlingen. En brasklapp är att dessa siffror endast bygger på de som ställde upp på uppföljningen (87%) . Inomgruppseffektstorlekarna för ormfobiformulären var stor (Cohens d = 1,63 och d = 2.31). Slutsatsen är att guidad internetbaserad terapi är ett potentiellt behandlingsalternativ vid ormfobi, men att tre sessioner av traditionell kognitiv beteendeterapi är förmodligen bättre.

Artikeln kan läsas i sin helhet gratis för de första 50 via denna länk:
http://www.tandfonline.com/eprint/ZtqAt4G2tsWspN34PnYZ/full

Referens:
Andersson, G., Waara, J., Jonsson, U., Malmaeus, F., Carlbring, P., & Öst, L.-G. (2013). Internet-based vs. one-session exposure treatment of snake phobia: a randomized controlled trial. Cognitive Behaviour Therapy, 42, 284-291.