iSTRESS: Internetbaserad stresshantering för chefer

Stress i arbetet är ett stort problem för många. Inte minst chefer upplever ofta att arbetet är intensivt och ställer höga krav, något som kan leda till kronisk stress och sömnsvårigheter. Stressen får inte bara konsekvenser för cheferna själva, utan kan även leda till negativa hälsoeffekter hos deras anställda. Under de senaste 40 åren har det gjorts mycket forskning vad gäller effektiva stresshanteringsinterventioner, SMI (Stress Management Interventions). Metaanalyser har gett stöd för att dessa kan vara effektiva och KBT-baserade interventioner har visat sig ha störst effekt. Trots detta är det få som får tillgång till denna typ av hjälp, och ett sätt att öka tillgängligheten är att använda sig av internetbaserade lösningar. Det finns stöd i forskningen för internet-SMI, men inte många studier om hur det fungerar just för chefer. Detta var vad vi ville titta närmare på i den aktuella studien.

Deltagarna i studien var 117 chefer som uppfyllde kriterier på allvarlig stressreaktion (anpassningsstörningsdiagnos enligt ICD-10). De randomiserades till antingen en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. Interventionen bestod av åtta veckovisa internetmoduler som bestod av såväl text som bilder, ljud- och videofiler samt uppgifter.

Deltagarna i interventionsgruppen arbetade med material och övningar kopplat till arbetsplatsstressorer, stressfysiologi, återhämtningstekniker och tekniker från ACT och annan KBT, som exponering och värdebaserat handlande. Dessutom arbetade de i tre moduler med praktiker för ”positive management” som handlade om positiv feedback, korrigerande feedback respektive negativ feedback. Interventionsdeltagarna fick varje vecka personlig, skriftlig återkoppling av en psykolog eller psykologstudent. I interventionsgruppen fick deltagarna varje vecka via en webbplats tillgång till en kortare text om stress, och möjlighet att anonymt diskutera ämnet i ett modererat webbforum. Det förekom inga inslag av beteendeförändring, arbetsblad eller övningar.

Resultaten visade att deltagarna i interventionsgruppen hade signifikant färre symtom på upplevd stress. Signifikanta måttliga till stora effekter sågs även för depression, insomni och arbetstillfredsställelse. Vår studie ger alltså stöd för att internet-SMI kan vara effektivt för chefer som lider av stress och kunna fungera som en lättillgänglig och tidseffektiv lösning. Ytterligare studier behövs för att få mer kunskap om vilka effekter denna typ av interventioner kan få för de anställda när det gäller deras hälsa och arbetstillfredsställelse.

Text: Hedvig Nettelblad

Läs artikeln i sin helhet:

Persson Asplund, R., Dagöö, J., Fjellström, I., Niemi, L., Hansson, K., Zeraati, F., Ziuzina, M., Gerharts, A., Ljótsson, B., Carlbring, P., & Andersson, G. (in press). Internet-based stress management for distressed managers – Results from a randomized controlled trial. Occupational and Environmental Medicine. DOI: 10.1136/oemed-2017-104458