Negativa effekter av internetbehandlingar -En kvalitativ innehållsanalys av patienters erfarentheter

Idag accepterades en ny artikel om negativa effekter av internetbehandlingar. Dessa behandlingar sker oftast antingen genom en webbsida eller en smartphone. Internetbehandling har i flera studier visat sig ge lika goda resultat som ansikte-mot-ansikte behandling. Men inte alla patienter blir inte bättre. Det är faktiskt så att vissa personer kan börja må sämre och alltså uppleva negativa effekter. I traditionell behandling där en terapeut och en patient träffas fysiskt försämras vanligen mellan 5 och 10 procent personerna. Vilken motsvarande siffra är när det gäller internetbehandlingar är oklart. Av den anledningen utfördes denna studie. Data från fyra stora kliniska studier (totalt 558 personer) visade att 9,3 procent av patienterna rapporterade någon typ av negativa effekter. Vi använde så kallad kvalitativ innehållsanalys för att undersöka patienternas svar på de öppna frågorna om deras negativa erfarenheter som ingick i utvärderingen. Resultatet pekar på att det finns två breda kategorier och fyra underkategorier av negativa effekter: 1) patientrelaterade negativa effekter (insikt och symptom) och 2) behandlingsrelaterade negativa effekter (genomförande och format). Dessa fynd understryker vikten av att alltid undersöka de eventuella negativa effekter som en internetbaserad behandling potentiellt skulle kunna ge upphov till. Artikeln tar även upp flera sätt att förebygga sådana negativa erfarenheter.

Nu kan du läsa artikeln i sin helhet via denna länk:
Rozental, A., Boettcher, J., Andersson, G., Schmidt, B., & Carlbring, P. (2015).Negative effects of Internet interventions: A qualitative content analysis of patients’ experiences with treatments delivered online. Cognitive Behaviour Therapy, 44 223-236. doi: 10.1080/16506073.2015.1008033

LÄS OCKSÅ: Har du gått i psykoterapi? Svara på denna enkät om eventuella negativa erfarenheter: www.psykoterapiforskning.se