Månens baksida: Negativa effekter av psykologiska behandlingar på internet

Jag har precis kommit tillbaka från en tvådagarskonferens, den 12:e svenska konferensen om behandling via internet (SWEsrii#12). Vad som ursprungligen var en huvudsakligen svensk angelägenhet har under de senaste åren utvecklats till ett internationellt forum, där alla presentationer nu hålls på engelska. I år var det fantastiskt att se ett brett spektrum av presentationer från … Read more

Metaanalys: hur stor andel svarar INTE på internetbehandling?

Negativa effekter av psykologisk behandling har tills nyligen varit ett ganska outforskat område, men har på senare tid uppmärksammats mer. Systematiska översikter av randomiserade kontrollerade studier har visat att 5–10 % av patienter med depressions- och ångestdiagnoser försämras under studiens gång. Däremot försämras fler av deltagarna som är på väntelista och inte mottar behandling, något … Read more

SSRI-behandling vid social ångest – halverad effekt genom påverkan av patienternas förväntningar

SSRI-läkemedel är ett av de läkemedel som förskrivs mest mot psykisk ohälsa, vid såväl ångest- som depressionsproblematik. På senare tid har effekten av denna typ av läkemedel dock ifrågasatts. I flera metaanalyser har SSRI inte visat sig bättre än placebo, även om det också finns studier där man sett signifikant effekt, exempelvis vid svår depression. … Read more

Grattis Alexander Rozental som disputerar idag!

Idag disputerar psykologen Alexander Rozental på en avhandling med namnet “Negative effects of Internet-based cognitive behavior therapy: Monitoring and reporting deterioration and adverse and unwanted events“. Jag har varit huvudhandledare och Johanna Boettcher och Gerhard Andresson biträdande. Vi är alla tre enormt stolta över Alexander! Förhoppningsvis kommer även opponenten, Adam Radomsky från Kanada, vara lika … Read more

Stor metaanalys: 17% försämras signifikant av att vänta på behandling

Tack vare systematiska granskningar och metaanalyser finns det i dag ett växande stöd för att lindra psykisk ohälsa med hjälp av psykologiska behandlingsmetoder. Stora ansträngningar har även gjorts för att göra evidensbaserade metoder, som kognitiv beteendeterapi (KBT), mer lättillgängliga så att fler människor kan få effektiv hjälp. Nu står vi inför ett skede där psykologiska … Read more

Finns det ökade risker vid internetterapi? Ny metaanalys på tidigare outforskat område

Den senaste tiden har man kunnat läsa om hur psykisk ohälsa ökar i samhället och hur vårdbehovet därmed växer. Depression är idag en av de mest förekommande sjukdomarna och innebär, förutom det mänskliga lidandet, stora kostnader för samhället. Hur vi ska möta detta vårdbehov är en av vår generations stora utmaningar och ställer höga krav på … Read more

Nytt formulär: Negativa effekter av psykologisk behandling

NEQ-skalan

Under de senaste decennierna har det bedrivits mycket forskning som ger stöd åt psykologisk behandling vid en rad psykiatriska och somatiska besvär. Fokus har dock nästan uteslutande legat på de positiva effekterna. Det är naturligt att de flesta kliniska studier som görs tar fasta på respektive behandlings positiva resultat, men tyvärr ignorerar majoriteten av behandlingsforskningen … Read more

Nytt instrument mäter biverkningar i psykoterapi

Under en behandling kan det äga rum händelser och effekter som kan uppfattas såväl positiva som negativa. I våras gick vi ut med en enkätundersökning. Den syftade till att fånga tidigare patienters upplevelser av de eventuella negativa effekter som kan ha ägt rum under tiden en genomgick en sådan behandling. Detta för att ta reda … Read more

Intervju i vetenskapsradion om biverkningar av terapi

På måndag klockan 13:35 sänder Sveriges Radio P1 ett program om negativa effekter av psykologisk behandling där jag medverkar. Att etablerad psykologisk behandling har goda och väldokumenterade effekter råder det inget tvivel om. Det finns idag en stor mängd av psykologiska behandlingar mot olika problem, allt från familjeterapi till internetbaserade behandlingar. Även om de allra … Read more

Negativa effekter av internetbehandlingar -En kvalitativ innehållsanalys av patienters erfarentheter

Idag accepterades en ny artikel om negativa effekter av internetbehandlingar. Dessa behandlingar sker oftast antingen genom en webbsida eller en smartphone. Internetbehandling har i flera studier visat sig ge lika goda resultat som ansikte-mot-ansikte behandling. Men inte alla patienter blir inte bättre. Det är faktiskt så att vissa personer kan börja må sämre och alltså … Read more