Resultat från verkligheten: Studie av psykologisk behandling i Sörmland ger hopp

Vi nyligen fått en artikel accepterad i Nordic Psychology, där vi utforskade effekterna av psykologisk behandling för 325 patienter med svåra psykiatriska tillstånd i Sörmland. Det är viktigt att notera att studien inte inkluderade en kontrollgrupp (eftersom det rörde som sig om riktiga patienter i reguljär vård), vilket innebär att resultaten bör tolkas med försiktighet. All behandling skedde ansikte-mot-ansikte (inte via internet).

Trots detta, visade resultaten att patienterna uppvisade signifikanta förbättringar i depression, ångest, och allmänna psykiatriska symtom samt livskvalitet efter behandlingen, och dessa förbättringar bibehölls ett år efter behandlingens slut. Effektstorlekarna var måttliga till stora, vilket tyder på en betydande inverkan av psykologisk behandling.

Mellan 49,1% och 62,9% av patienterna upplevde en förbättring eller återhämtning vid behandlingens slut. Dessa resultat visar på den potential som psykologisk behandling har att ge långvariga positiva effekter för patienter med allvarliga psykiatriska tillstånd. Vi uppmärksammar dock att det finns svagheter i diagnostikproceduren som kan ha påverkat resultaten, inklusive att vissa patienter kanske inte erbjöds den mest skräddarsydda behandlingen baserat på dennes behov.

Läs artikeln i sin helhet:
Lundkvist, J. E., Georgsson, K., Carlbring, P., Borg, E., Ramnerö, J., Johansson, R., Ljungberg, T., & Anderbro, T. (in press). Psychological treatment outcomes outpatients in a clinical context. Nordic Psychology. doi:10.1080/19012276.2023.2206540

Bild: Midjourney; “2 people talking, graphs in the background, seed 1210279 –aspect 7:4”