Så mäter man livskvalité enligt ny artikel

Kan man mäta livskvalité? Svaret beror förstås på vad man lägger i begreppet. Ett sätt att försöka fånga betydelsen har gjorts med ett formulär som heter Quality of Life Inventory. Det är ett formulär som ber enkätbesvararen att ta ställning till hur nöjd man är med 16 olika livsdomäner.

Quality of Life Inventory är enligt FBanken ett mätinstrument för bedömning av subjektiv livskvalitet. Formuläret är baserat på en empiriskt validerad modell av livstillfredsställelse där man antar att en individs övergripande livstillfredsställelse består av den genomsnittliga tillfredsställelsen inom ett antal speciellt viktiga områden. Livskvalité är ett centralt begrepp inom den så kallade ”positiva psykologin” och kan anses komplettera symptomorienterade skattningsskalor i psykiatriska sammanhang.

Formuläret mäter livskvalité inom följande 16 områden: (1) Hälsa, (2) Självrespekt, (3) Mål och värderingar, (4) Ekonomi, (5) Arbete, (6) Fritid, (7) Inlärning, (8) Kreativitet, (9) Hjälpa andra, (10) Kärlek, (11) Vänner, (12) Barn, (13) Anhöriga, (14) Hem, (15) Grannskapet, (16) Samhället. Dessa skattas sedan dels på en tregradig skala (0 till 2) utifrån hur viktigt man tycker att området är, dels på en sexgradig skala utan 0-alternativ (-3 till 3) utifrån hur nöjd man är med området. Poängen för varje område utgörs sedan av produkten av de två skattningarna (exempelvis 2 x (-2) = -4). På detta vis får graden av tillfredsställelse inom ett område som skattats som mycket viktigt en större betydelse för den totala livskvaliteten, än områden med samma grad av livstillfredsställelse men som bedöms som mindre viktiga. Poängen för den sammanlagda livskvaliteten erhålls sedan genom att summerade de olika produkterna och dividera med det totala antalet områden. (Observera att endast de item-par som skattats som viktiga eller mycket viktiga tas med. Det vill säga att item-par som skattats som ”inte viktigt” tas inte med i poängberäkningen).

I en artikel som publiceras idag så redovisas viktiga psykometriska nyckeltal. Du kan läsa artikeln i sin helhet här:

Lindner, P., Andersson, G., Öst, L.-G., & Carlbring, P. (2013). Validation of the Internet-administered Quality of Life Inventory (QOLI) in different psychiatric conditions. Cognitive Behaviour Therapy, 42, 315-327. [doi: 10.1080/16506073.2013.806584]

2 thoughts on “Så mäter man livskvalité enligt ny artikel”

Comments are closed.