Så effektiva är smartphone-appar mot psykisk ohälsa

Idag publicerade vi en metaanalys i World Psychiatry (som har en impact factor på 34!). I artikeln beskriver vi hur vi först identifierade 3136 potentiellt relevanta artiklar. Av dessa var det dock endast 66 studier som slutligen uppfyllde inklusionskriterierna. Artiklar som exkluderades var exempelvis inte så kallade randomiserade kontrollerade studier. Slutsatsen i vår metaanalys är att de appar som testats (vilket är försvinnande få av de som finns tillgängliga) generellt ger en god effekt. De positiva resultaten gäller främst symtom på depression, stressnivåer, livskvalitet samt på generaliserad respektive social ångest. Sämre var det med appar mot panikångest, posttraumatiska stressymptom.

Läs artikeln i sin helhet (open access):

Linardon, J. , Cuijpers, P. , Carlbring, P. , Messer, M., & Fuller‐Tyszkiewicz, M. (2019). The efficacy of app‐supported smartphone interventions for mental health problems: a meta‐analysis of randomized controlled trials. World Psychiatry, 18, 325-336. doi:10.1002/wps.20673