Stor metaanalys: 17% försämras signifikant av att vänta på behandling

Tack vare systematiska granskningar och metaanalyser finns det i dag ett växande stöd för att lindra psykisk ohälsa med hjälp av psykologiska behandlingsmetoder. Stora ansträngningar har även gjorts för att göra evidensbaserade metoder, som kognitiv beteendeterapi (KBT), mer lättillgängliga så att fler människor kan få effektiv hjälp. Nu står vi inför ett skede där psykologiska behandlingar som genomförs på andra sätt än ansikte mot ansikte – som t.ex. internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) och olika mobilappar – kan komma att bli viktiga och frekvent använda tillägg till den vanliga vården.

Fokus i forskningen har hittills dock varit de positiva konsekvenserna. Självklart är det viktigt att undersöka behandlingens gynnsamma effekter, men det kan även vara angeläget att titta närmare på eventuella oönskade konsekvenser. Jämfört med läkemedelsstudier är det väldigt ovanligt att terapistudier tar upp negativa effekter.

I vår studie undersökte vi negativa konsekvenser genom att titta på andelen patienter som försämrades under behandlingen. Vi gjorde en metaanalys av 29 kliniska prövningar med 2 866 patienter som antingen genomgått IKBT eller utgjort kontrollgrupp. Vi analyserade även vilka faktorer hos patienterna som var kopplade till försämring.

Vi såg att mer än var 6:e av kontrollgruppspatienterna försämrades (17,4 %). Motsvarande siffra för patienterna som fick IKBT var 5,8 %. Risken att försämras var större för de patienter som uppvisade allvarliga symtom före behandlingen och för singlar. Däremot var försämringsrisken lägre för äldre patienter och patienter som hade en högskoleexamen. Detta ligger i linje med vad vi sett i tidigare studier, som visat att yngre män med låg utbildning är mer benägna att hoppa av internetterapi och att lägre utbildning är kopplat till större risk för försämring vid internetbaserad behandling för depression.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2016/08/IPMA_JCCP_NEQ_SWE.png” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2016/08/IPMA_JCCP_NEQ_SWE-1024×761.png” width=”1024″ align=”center” title=”IPMA_JCCP_NEQ_SWE” frame=”true” icon=”image” caption=””]

Vi kan alltså se att även om patienterna som fick IKBT löpte lägre risk att försämras än de i kontrollgrupperna, verkar det trots allt vara så att vissa riskerar att få förvärrade symtom under behandlingen. Därför är det viktigt med uppföljning av patienternas mående för att upptäcka dem som mår sämre. Vår studie ger även indikationer om vilka faktorer som kan ge en fingervisning om att patienten riskerar att försämras, även om mer forskning behövs för att bekräfta resultaten.

[ Sammanfattat av Hedvig Nettelblad ]

Läs artikeln i sin helhet:
Rozental, A., Magnusson, K., Boettcher, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2017). For better or worse: An individual patient data meta-analysis of deterioration among participants receiving Internet-based cognitive behavior therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(2), 160-177.​ Doi: 10.1037/ccp0000158

2 thoughts on “Stor metaanalys: 17% försämras signifikant av att vänta på behandling”

  1. Hej! Har ni tillgång till information om hur många som blev förbättrade respektive inte förändrades? (i grafen redovisas de grupperna tillsammans).

    • Hej Lars!
      I denna studie har vi endast räknat på andelen försämrade i olika internetbaserade studier. Tyvärr kan vi inte enkelt få fram de två övriga kategorierna (förbättrad respektive oförändrad) i detta datamaterial. Delvis på grund av att det saknas konsensus kring vad oförbättrad är. Är det total avsaknad av förbättring (=ena extremen) eller är det att man precis inte når upp till tröskelvärdet för klinisk signifikant förbättring (=andra extremen som oftast sätter ribban ordentligt högt – exempelvis minst två standardavvikelsers förbättring för varje enskild individ). Klart är dock att den övervägande majoriteten av deltagarna blivit förbättrade (snarare än oförändrad). Den exakta proportionen varierar beroende på diagnos. Paniksyndrom har exempelvis oftast den mycket fin behandlingsframgång (se t ex: http://www.smakprov.se/smakprov.php?isbn=9789127131347 ). Men det är alltså en stor spridning mellan behandlingarna – se bilden! https://uploads.disquscdn.com/images/09d68abc959731099b4f43cc23bf61078853ff77946cf7584796e2c8d1bf520e.jpg

Comments are closed.