Acceptance and Commitment Therapy via internet kan hjälpa vid generaliserat ångestsyndrom

Personer med generaliserat ångestsyndrom (även kallat GAD efter engelskans Generalized anxiety disorder) lider av överdriven oro och ängslan som upplevs som okontrollerbar. Även sömnsvårigheter, muskelspänning och koncentrationssvårigheter är kopplade till diagnosen, som generellt sett är kroniskt om man inte får behandling. Klassisk KBT-behandling, där man bland annat använder sig av kognitiv omstrukturering och avslappning, har visat sig ha goda effekter vid GAD. Även KBT via internet, IKBT, verkar kunna vara en effektiv behandling vid generaliserat ångestsyndrom.

Inom den så kallade tredje vågens KBT finns behandlingsformer som fokuserar på acceptans, medveten närvaro och värderingar, som till exempel ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Här ligger fokus på att acceptera inre upplevelser som tankar och känslor. Även om det ännu inte finns lika mycket forskning på den här sortens acceptansbaserade terapier vid GAD, finns det en del studier som visat att behandlingen kan fungera bra. Däremot finns det, vad vi vet, inga studier av ACT via internet vid generaliserat ångestsyndrom. IACT (internetbaserad ACT) har visat goda effekter vid exempelvis depression och kronisk smärta. Därför var målet med vår studie att beskriva en internetplattform för ACT-behandling av generaliserat ångestsyndrom och genomföra en pilotstudie för att undersöka behandlingseffekterna.

Behandlingsupplägget består av sju avsnitt, som vart och ett har 8–10 sidor. Sidorna kan bestå av text (med uppläsning), filmer, ljudmaterial och bilder. Användaren kan välja att lyssna på eller pausa uppläsningen av texten. På så sätt tillgodoses olika patienters preferenser för hur de ville ta del av innehållet och det kan även underlätta vid koncentrationssvårigheter. Användaren genomför fyra olika sorters registreringar under behandlingen: orosnivå, ångestnivå, muskelspänning och livskvalitet, och kan enkelt följa registreringarna från de olika avsnitten på plattformens registreringssida.

I studien deltog 14 patienter som sökt vård för oro och ångest och fått diagnosen generaliserat ångestsyndrom. De instruerades att genomföra ett behandlingsavsnitt i veckan och att mejla den ansvariga psykogen en gång per vecka angående hur det gick med behandlingen. Psykologen svarade på dessa mejl inom 48 timmar, gav återkoppling och hjälpte vid behov till med problemlösning.

Alla patienter slutförde behandlingen och uppgav dessutom att de var nöjda med den. Den behandlingseffekt vi såg låg i linje med tidigare studier av IKBT vid GAD. Detta var enbart en pilotstudie, med relativt få deltagare och utan kontrollgrupp. Det positiva resultatet ger oss anledning att fortsätta undersöka effekten av IACT vid generaliserat ångestsyndrom, vilket exempelvis precis gjorts i denna studie.

[ Sammanfattat av Hedvig Nettelblad ]

Läs artikeln i sin helhet:

Dahlin, M., Ryberg, M., Vernmark, K., Annas, N., Carlbring, P., & Andersson, G. (2016). Internet-delivered acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: A pilot study. Internet Interventions, 6, 16-21. doi: 10.1016/j.invent.2016.08.004