Detta motiverar tinnituspatienter att påbörja och fortsätta med internetbaserad KBT

Tinnitus, att höra ljud utan någon yttre källa, är ganska vanligt – drygt en av tio upplever detta. Men för vissa, ca 1–2 %, blir tinnitus ett problem som avsevärt försämrar livskvaliteten. Det finns ingen medicinsk behandling för att bota kronisk tinnitus men IKBT-behandling, internetbaserad kognitiv beteendeterapi, har visat sig kunna minska patienternas lidande avsevärt (Weise et al., 2016). Många som lider av tinnitus är dock tveksamma till att söka psykologisk hjälp, eftersom man ser problemen som kroppsliga och inte psykiska. En del studier har också visat problem med avhopp från behandlingen. Därför ville vi titta närmare på vad som kan motivera personer som lider av tinnitus att söka psykologisk hjälp och att slutföra behandlingen.

I den aktuella studien fick 112 patienter i Tyskland besvara ett formulär med öppna frågor kring behandlingsmotivation och förväntningar. Dessa svar analyserades kvalitativt för att få fram kategorier med faktorer som var motiverande för att påbörja respektive fortsätta behandlingen. Deltagarna delades in i grupper beroende på vilka motiverande faktorer de angett och med hjälp av statistiska analyser jämfördes de olika gruppernas behandlingsresultat, mätt dels med symtomrelaterade frågeformulär dels genom i vilken utsträckning behandlingen genomfördes.

Vi fick fram fyra huvudsakliga faktorer som patienterna uppgav motiverade dem att påbörja behandlingen: mål som patienten ville uppnå, omständigheter såsom grad av lidande och tidigare genomgångna behandlingar, attityder gentemot behandlingen samt egenskaper hos själva behandlingsupplägget. Sex olika teman framträdde ur deltagarnas svar om vad de upplevde som sporrande för att fortsätta behandlingen: att uppleva att man lyckas, att känna att man lär sig något nytt och får ökad förståelse, personliga förhållningssätt som inre motivation och självdisciplin, att få yttre stöd och återkoppling, att känna hoppfullhet och, slutligen, belägg för att behandlingens effektivitet, t.ex. genom att få höra positiva erfarenheter från andra.

I studien sågs ett samband mellan att vilja ta en aktiv roll i behandlingen och bättre resultat vid uppföljningen ett år efter behandlingsavslutningen. Vi kunde även se att patienter som främst motiverades av mål som gällde problem relaterade till tinnitus, som sömnproblem, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet, snarare än tinnitus i sig, fick bättre behandlingsresultat.

Ytterligare studier behövs för fortsatt kartläggning av betydelsen av de olika motiverande faktorerna som framkom i denna studie, för utformandet av framtida IKBT-behandlingar vid tinnitus och för att kunna förbereda patienterna på bästa sätt.

[ Sammanfattat av Hedvig Nettelblad ]

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Heinrich, S., Rozental, A., Carlbring, P., Andersson, G., Cotter, K., & Weise, C. (2016). Treating tinnitus distress via the Internet: A mixed methods approach of what makes patients seek help and stay motivated during Internet-based cognitive behavior therapy. Internet Interventions, 4, 120-130. doi: 10.1016/j.invent.2016.04.001