Grattis Mårten Tyrberg som disputerar idag

Nya Doktorn Mårten Tyrberg med handledare och betygsnämnd samt opponent

Idag försvarar Mårten Tyrberg sin doktorsavhandling – Bringing psychological treatment to the psychiatric ward: Affecting patients, staff, and the milieu – vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag och Tobias Lundgren har varit handledare och opponent är professor Gillian Haddock från Manchester. I betygsnämnden ingick docent Lena Flyckt (Karolinska Institutet), professor Arto Hiltunen (Karlstads universitet), docent … Read more

Djupintervjuer med spelare om spelansvarsverktyget Playscan

Vi vet alla att man ska “spela lagom“. Men vad som faktiskt är lagom är inte särskilt tydligt. Att informera och ge tips är ett sätt att förebygga problem. Ett annat är att spelbolagen ofta analyserar varje spelares spelmönster och ger återkoppling innan det är för sent. Det finns några olika verktyg spelbolagen kan använda … Read more

Grattis Alexander Rozental som disputerar idag!

Idag disputerar psykologen Alexander Rozental på en avhandling med namnet “Negative effects of Internet-based cognitive behavior therapy: Monitoring and reporting deterioration and adverse and unwanted events“. Jag har varit huvudhandledare och Johanna Boettcher och Gerhard Andresson biträdande. Vi är alla tre enormt stolta över Alexander! Förhoppningsvis kommer även opponenten, Adam Radomsky från Kanada, vara lika … Read more

Detta motiverar tinnituspatienter att påbörja och fortsätta med internetbaserad KBT

Tinnitus, att höra ljud utan någon yttre källa, är ganska vanligt – drygt en av tio upplever detta. Men för vissa, ca 1–2 %, blir tinnitus ett problem som avsevärt försämrar livskvaliteten. Det finns ingen medicinsk behandling för att bota kronisk tinnitus men IKBT-behandling, internetbaserad kognitiv beteendeterapi, har visat sig kunna minska patienternas lidande avsevärt … Read more

Så höjer du svarsfrekvensen på dina enkäter

Något som många forskare och kliniker brottas med är hur man kan höja svarsfrekvensen vid webbaserade mätningar.  När det gäller studier kring internetbaserade behandlingar finns det initialt ofta ett relativt starkt incitament till att fylla i frågeformulär. Detta eftersom en behandling oftast förutsätter att personen besvarat frågorna. Och under behandlingens gång är ifyllda mätningar ett … Read more

Terapeutens upplevelse av internetbehandling – skillnader och likheter kartlagda i ny studie

Hur är det att vara internetterapeut? Vad finns det för skillnader och likheter med att bedriva traditionell behandling? Dessa frågor låg till grund för en psykologexamensuppsats som Jonas Bengtsson lade fram vid Umeås universitet. Handledare var Steven Nordin och jag själv. Uppsatsen blev mycket bra så vi beslutade oss gemensamt för att göra en vetenskaplig … Read more

Upplevelsen av kognitiv beteendeterapi via internet hos personer som lider av prokrastinering: en tematisk analys

I en ny studie som accepterades idag har deltagarna från vår första internetbaserade behandling mot prokrastinering berättat hur de upplevde den hjälp de fick. Behandlingen pågick under tio veckor där klienterna fick fylla i en enkät som de fick tillgång till direkt efter att behandlingen var avslutad. Det är detta material som ligger till grund … Read more

Klientbeteenden i internetterapi – en innehållsanalys av textmeddelanden skrivna under behandlingen

Idag publiceras en artikel i en vetenskaplig tidskrift som bygger på Mattias Segerlund och Natalie Svartvattens psykologexamensuppsats. I studien undersökte vi om vad och hur en klient skriver kan säga något om hur det kommer att gå. Det vill säga om skriftliga klientbeteenden korrelerar med dels symtomförändring, dels antalet slutförda behandlingsmoduler. Totalt inkluderades 29 deltagare … Read more

Kan psykoterapi ge biverkningar? I ny studie ger 74 svenska kliniker sin syn på saken

Vem som helst får i dag behandla psykisk sjukdom. Psykologförbundet vill jämställa behandling av psykiatriska diagnoser med somatiska sjukdomar, och vill därför att det ska införas ett förbud för icke legitimerad personal att ge behandling. Detta debatterades under en Almedalsvecka utan resultat. Det finns nämligen en stark invändning från kritiker som menar att det saknas … Read more