Välmåendeskalan

Beskrivning #

Välmåendeskalan (ibland kallat Välmåendeformuläret) är en självskattningsskala konstruerad för enstaka eller upprepade mätningar hos en individ eller en grupp. Skalan ger ett mått på subjektivt psykiskt välmående. Den tillkom i arbetet med en självhjälpsbok vid nedstämdhet (Ström & Carlbring, 2014), i brist på ett befintligt instrument. Den svenska versionen av skalan är psykometriskt undersökt i en svensk population omfattande dels en klinisk grupp bestående av 107 patienter vid en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning, dels en icke-klinisk grupp bestående av 163 psykologistuderande (Braconier, 2015).

Skalan finns översatt till 33 språk: Albanska, Arabiska, Bosniska, Bulgariska, Danska, Dari/Afgansk persiska, Engelska, Estniska, Farsi/persiska, Finska, Franska, Grekiska, Isländska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Nederländska, Norska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Ryska, Slovakiska, Slovenska, Somaliska, Spanska, Svenska, Sydkurdiska/Sorani, Thailändska, Tjeckiska, Turkiska, Tyska och Ungerska.

 

Behörighet #

Ingen särskild.

 

Antal items #

18

 

Svarsalternativ #

0-4 (Aldrig=0, Sällan=1, Ibland=2, Ofta=3, Mycket ofta=4).

 

Delskalor #

Formuläret har endast en faktor, dvs inga delskalor (se uppsats för ytterligare information).

 

Scoring (poängsättning) #

Maxpoäng 72, minimumpoäng 0.

En hög poäng anger en större grad av upplevt välmående.

 

Tidsintervall #

Den senaste veckan (inklusive idag).

 

Administrationstid #

Kort, tar endast några minuter i anspråk.

 

Instruktion #

Fundera över hur det har varit för dig den senaste veckan (inklusive idag). Gå igenom alla påståenden och ringa in den siffra (0-4) som bäst motsvarar hur det varit för dig under veckan.

 

Respondentålder #

Hittills (2015) endast undersökt för vuxna, från 18 år.

 

Test-retest reliabilitet #

ICC = ,80 (icke-klinisk population, N=163)

 

Cronbachs alfa #

α = ,926 (Icke-klinisk population, N= 163)
α = ,951 (Klinisk population, N = 107)

 

Svenska normer #

Enligt psykoterapeutexamensuppsats av Braconier (2015; se referens nedan):

Icke-klinisk population (N=163)
  Medel = 43,81
  SD = 11,75
  Percentil 10 = 28,40
  Kvartil 25 = 36,00
  Median 50 = 45,00
  Kvartil 75 = 51,00
  Percentil 90 = 59,60
    
Klinisk population (N=107)
  Medel = 29,94
  SD = 14,08
  Percentil 10 = 13,70
  Kvartil 25 = 20,00
  Median 50 = 29,00
  Kvartil 75 = 39,25
  Percentil 90 = 49,00

 

Svenska rättigheter #

Skalan får användas fritt.

 

Abstract originalartikel #

Psykiskt välmående består av såväl frånvaro av psykiska symtom som närvaro av subjektivt välbefinnande, tillstånd som bör mätas oberoende av varandra. I brist på ett lättillgängligt, kostnadsfritt och för svenska förhållanden tillförlitligt mätinstrument för subjektivt välmående, genomfördes en explorativ studie i syfte att undersöka Välmåendeformulärets psykometriska grundförutsättningar som sådant. Instrumentet undersöktes i en icke-klinisk (163 psykologistuderande) respektive klinisk population (107 psykiatripatienter), och visade utmärkt intern konsistens (Cronbachs α = ,926 respektive α = ,951) och test-retest reliabilitet (7 ± 1 dagar; ICC = ,80), god validitet samt bedömdes ha förmåga att diskriminera mellan icke-klinisk respektive klinisk grad av subjektivt välmående. Resultaten gav stöd åt en enfaktorlösning, med subjektivt välmående som bakomliggande variabel. Dock fanns egenskaper hos båda populationerna som indikerade viss risk för statistisk instabilitet. Studien bör replikeras med större undersökningsgrupper samt ytterligare psykometriska tester för säkrare resultat och ökad generaliserbarhet.

 

Referens #

Braconier, A. (2015). Välmåendeformuläret – ett mått på subjektivt välmående. Psykometrisk utvärdering av en ny självskattningsskala. (Examensarbete Psykoterapeutprogrammet). Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.

Ström, L., & Carlbring, P. (2014). Handbok för oglada: vetenskapligt förankrade metoder för ökad glädje och harmoni. Västerås: KBT-akademin Sverige AB.

 

Webblänk #

 

Nerladdningar #

Välmåendeformuläret_Albanska_SQ.pdf
Välmåendeformuläret_Arabiska_AR.pdf
Välmåendeformuläret_Bosniska_BS.pdf
Välmåendeformuläret_Danska_DA.pdf
Välmåendeformuläret_Dari_Afgansk_Persiska_FA-AF.pdf
Välmåendeformuläret_Engelska_EN.pdf
Välmåendeformuläret_Estniska_ET.pdf
Välmåendeformuläret_Farsi_Persiska_FA.pdf
Välmåendeformuläret_Finska_FI.pdf
Välmåendeformuläret_Franska_FR.pdf
Välmåendeformuläret_Grekiska_EL.pdf
Välmåendeformuläret_Isländska_IS.pdf
Välmåendeformuläret_Italienska_IT.pdf
Välmåendeformuläret_Lettiska_LV.pdf
Välmåendeformuläret_Nederländska_NL.pdf
Välmåendeformuläret_Norska_NO.pdf
Välmåendeformuläret_Polska_PL.pdf
Välmåendeformuläret_Portugisiska_PT.pdf
Välmåendeformuläret_Rumänska_RO.pdf
Välmåendeformuläret_Ryska_RU.pdf
Välmåendeformuläret_Slovakiska_SK.pdf
Välmåendeformuläret_Slovenska_SL.pdf
Välmåendeformuläret_Somaliska_SO.pdf
Välmåendeformuläret_Spanska_ES.pdf
Välmåendeformuläret_Sydkurdiska_Sorani_KU-SS.pdf
Välmåendeformuläret_Thailändska_TH.pdf
Välmåendeformuläret_Tjeckiska_CS.pdf
Välmåendeformuläret_Turkiska_TR.pdf
Välmåendeformuläret_Tyska_DE.pdf
Välmåendeformuläret_Ungerska_HU.pdf