Välmåendeskalan

Beskrivning #

Välmåendeskalan (ibland kallat Välmåendeformuläret) är en självskattningsskala konstruerad för enstaka eller upprepade mätningar hos en individ eller en grupp. Skalan ger ett mått på subjektivt psykiskt välmående. Den tillkom i arbetet med en självhjälpsbok vid nedstämdhet (Ström & Carlbring, 2014), i brist på ett befintligt instrument. Den svenska versionen av skalan är psykometriskt undersökt i en svensk population omfattande dels en klinisk grupp bestående av 107 patienter vid en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning, dels en icke-klinisk grupp bestående av 163 psykologistuderande (Braconier, 2015).

Skalan finns översatt till 33 språk: Albanska, Arabiska, Bosniska, Bulgariska, Danska, Dari/Afgansk persiska, Engelska, Estniska, Farsi/persiska, Finska, Franska, Grekiska, Isländska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Nederländska, Norska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Ryska, Slovakiska, Slovenska, Somaliska, Spanska, Svenska, Sydkurdiska/Sorani, Thailändska, Tjeckiska, Turkiska, Tyska och Ungerska.

 

Behörighet #

Ingen särskild.

 

Antal items #

18

 

Svarsalternativ #

0-4 (Aldrig=0, Sällan=1, Ibland=2, Ofta=3, Mycket ofta=4).

 

Delskalor #

Formuläret har endast en faktor, dvs inga delskalor (se uppsats för ytterligare information).

 

Scoring (poängsättning) #

Maxpoäng 72, minimumpoäng 0.

En hög poäng anger en större grad av upplevt välmående.

 

Tidsintervall #

Den senaste veckan (inklusive idag).

 

Administrationstid #

Kort, tar endast några minuter i anspråk.

 

Instruktion #

Fundera över hur det har varit för dig den senaste veckan (inklusive idag). Gå igenom alla påståenden och ringa in den siffra (0-4) som bäst motsvarar hur det varit för dig under veckan.

 

Respondentålder #

Hittills (2015) endast undersökt för vuxna, från 18 år.

 

Test-retest reliabilitet #

ICC = ,80 (icke-klinisk population, N=163)

 

Cronbachs alfa #

α = ,926 (Icke-klinisk population, N= 163)
α = ,951 (Klinisk population, N = 107)

 

Svenska normer #

Enligt psykoterapeutexamensuppsats av Braconier (2015; se referens nedan):

Icke-klinisk population (N=163)
  Medel = 43,81
  SD = 11,75
  Percentil 10 = 28,40
  Kvartil 25 = 36,00
  Median 50 = 45,00
  Kvartil 75 = 51,00
  Percentil 90 = 59,60
    
Klinisk population (N=107)
  Medel = 29,94
  SD = 14,08
  Percentil 10 = 13,70
  Kvartil 25 = 20,00
  Median 50 = 29,00
  Kvartil 75 = 39,25
  Percentil 90 = 49,00

 

Svenska rättigheter #

Skalan får användas fritt.

 

Abstract originalartikel #

Psykiskt välmående består av såväl frånvaro av psykiska symtom som närvaro av subjektivt välbefinnande, tillstånd som bör mätas oberoende av varandra. I brist på ett lättillgängligt, kostnadsfritt och för svenska förhållanden tillförlitligt mätinstrument för subjektivt välmående, genomfördes en explorativ studie i syfte att undersöka Välmåendeformulärets psykometriska grundförutsättningar som sådant. Instrumentet undersöktes i en icke-klinisk (163 psykologistuderande) respektive klinisk population (107 psykiatripatienter), och visade utmärkt intern konsistens (Cronbachs α = ,926 respektive α = ,951) och test-retest reliabilitet (7 ± 1 dagar; ICC = ,80), god validitet samt bedömdes ha förmåga att diskriminera mellan icke-klinisk respektive klinisk grad av subjektivt välmående. Resultaten gav stöd åt en enfaktorlösning, med subjektivt välmående som bakomliggande variabel. Dock fanns egenskaper hos båda populationerna som indikerade viss risk för statistisk instabilitet. Studien bör replikeras med större undersökningsgrupper samt ytterligare psykometriska tester för säkrare resultat och ökad generaliserbarhet.

 

Referens #

Braconier, A. (2015). Välmåendeformuläret – ett mått på subjektivt välmående. Psykometrisk utvärdering av en ny självskattningsskala. (Examensarbete Psykoterapeutprogrammet). Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.

Ström, L., & Carlbring, P. (2014). Handbok för oglada: vetenskapligt förankrade metoder för ökad glädje och harmoni. Västerås: KBT-akademin Sverige AB.

 

Webblänk #

 

Nerladdningar #

Välmåendeskalan__Albanska_SQ.pdf
Välmåendeskalan__Arabiska_AR.pdf
Välmåendeskalan__Bosniska_BS.pdf
Välmåendeskalan__Danska_DA.pdf
Välmåendeskalan__Dari_Afgansk_Persiska_FA-AF.pdf
Välmåendeskalan__Engelska_EN.pdf
Välmåendeskalan__Estniska_ET.pdf
Välmåendeskalan__Farsi_Persiska_FA.pdf
Välmåendeskalan__Finska_FI.pdf
Välmåendeskalan__Franska_FR.pdf
Välmåendeskalan__Grekiska_EL.pdf
Välmåendeskalan__Isländska_IS.pdf
Välmåendeskalan__Italienska_IT.pdf
Välmåendeskalan__Lettiska_LV.pdf
Välmåendeskalan__Nederländska_NL.pdf
Välmåendeskalan__Norska_NO.pdf
Välmåendeskalan__Polska_PL.pdf
Välmåendeskalan__Portugisiska_PT.pdf
Välmåendeskalan__Rumänska_RO.pdf
Välmåendeskalan__Ryska_RU.pdf
Välmåendeskalan__Slovakiska_SK.pdf
Välmåendeskalan__Slovenska_SL.pdf
Välmåendeskalan__Somaliska_SO.pdf
Välmåendeskalan__Spanska_ES.pdf
Välmåendeskalan__Svenska_SE.pdf
Välmåendeskalan__Sydkurdiska_Sorani_KU-SS.pdf
Välmåendeskalan__Thailändska_TH.pdf
Välmåendeskalan__Tjeckiska_CS.pdf
Välmåendeskalan__Turkiska_TR.pdf
Välmåendeskalan__Tyska_DE.pdf
Välmåendeskalan__Ungerska_HU.pdf