Ny bok: Internetbaserad psykologisk behandling

Från och med idag finns en ny bok från Natur & Kultur att smygläsa på nätet. Boken, som heter Internetbaserad psykologisk behandling – Evidens, indikation och praktiskt genomförande, är författad av Erik Hedman, Per Carlbring, Brjánn Ljótsson och Gerhard Andersson.

Bokens författare är pionjärer inom området, och delar här med sig av sin erfarenhet från både forskning och klinisk verksamhet. De berättar vad som är centralt vid internetbehandling ur ett terapeutiskt såväl som juridiskt och tekniskt perspektiv: Hur avgör man vilka klienter som är lämpliga? Hur sker kontakten mellan terapeut och klient på ett säkert sätt? Vad utmärker en bra internetbehandlare?

De går även igenom de kliniska program som utvecklats för olika ångestsyndrom, depression och beteendemedicinska problem samt evidensläget för respektive diagnos.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom psykoterapi, psykiatri och primärvård.

Vår målsättning med den här boken är att ge läsaren en tydlig bild av vad internetbehandling är, för vilka indikationer den passar och hur starka effekter den ger. Ambitionen är dessutom att boken ska utgöra en praktisk guide för alla med kunskaper i psykologisk behandling. Den vill visa hur man i praktiken går tillväga när man bedriver internetbehandling, och vad som är centralt ur ett terapeutiskt såväl som juridiskt och tekniskt perspektiv.

Boken vänder sig i första hand till dig som arbetar med, studerar eller har ett stort intresse för psykologisk behandling. Men vi vänder oss också till verksamhetschefer inom psykiatri och primärvård som har en känsla av att internetbehandling kanske skulle kunna vara värt att pröva. Boken kan även vara intressant för den som själv har genomgått en internetbehandling och vill lära sig mer.

Kapitel 1 ger en introduktion till ämnet, i kapitel 2 beskriver vi detaljerat hur internetbehandling går till och vilket innehåll och vilken struktur som krävs för att den ska fungera. I kapitel 3 presenteras hur man kan integrera strukturerad psykiatrisk bedömning samt process- och utfallsmätning i internetbehandling. Då just behandlarstöd visat sig vara något som leder till bättre behandlingseffekter ägnar vi ett helt kapitel (4) åt hur man agerar som internetbehandlare och vad som utmärker en god sådan. Eftersom internetbehandling väcker många frågor kring tekniska och juridiska förutsättningar är hela kapitel 5 ägnat åt dessa frågor. Därefter följer tre kapitel som alla avhandlar de kliniska program som utvecklats vid ångest (kapitel 6), depression (kapitel 7) och funktionella besvär (kapitel 8). I dessa kapitel gör vi också en genomgång av evidensläget för respektive diagnos. I det avslutande kapitlet (9) blickar vi kort in i en möjlig framtid och den roll som internetbehandling kan komma att spela.
[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/03/ITbokKatalog.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/03/ITbokKatalog-1024×861.jpg” width=”1024″ align=”center” title=”ITbokKatalog” frame=”true” icon=”image”]

 

 

INNEHÅLL
Om författarna 8
Inledning 11
En historisk bakgrund 12
Utvecklingen i Sverige 14
En guide till denna bok 15

1. Vad är internetbehandling?

 • Den viktigaste principen 17
 • Internetbehandling – en avgränsning 18
 • Vägledd internetbehandling 19
 • Varför behövs internetbehandling? 22
 • Sammanfattning 24

2. Internetbehandling i praktiken

 • Behandlingskontot – ett virtuellt terapirum 26
  Välkomstskärm 26 · Moduler 28 · Arbetsblad 31 · Hemuppgifter 32 · Behandlarkontakt 36 · Forum 36
 • Kan internetbehandling vara individualiserad? 37
  Gör modulerna ”rika” 37 · Var tydlig med behandlingens underliggande principer 39 · Skräddarsy behandlingsinnehållet efter klienten 39
 • De olika stegen i internetbehandlingsprocessen 40
  Stegvis tillgång till moduler 40 · Tidsramarna 41 · Stöd från egen psykolog 42 · Påminnelser, varningssystem och övrigt tekniskt stöd 43 · När avbryter man internetbehandling? 46 · Uppföljning efter avslutad behandling 47 · Vanliga interventioner i internetbehandling 47 · Olika sätt att förmedla innehåll 49
 • Sammanfattning 50

3. Bedömning och mätningar på internet

 •  Mätningar via internet 52
  Mätningar i tre faser 54
 • Inför behandlingen 54
  Ett initialt fysiskt möte ökar klientsäkerheten 54 · Verktyg för att fastställa diagnos 55 · Fördelar med att ställa en diagnos 57 · Verktyg för att bestämma symtomnivå 57 · Att bedöma om internetbehandling är lämpligt 59
 • Mätningar under behandlingen 64
 • Mätningar efter behandlingen 65
  Olika sätt att höja svarsfrekvensen vid självskattning 67
 • Sammanfattning 71

4. Behandlarens roll

 • Generella förutsättningar 73
 • Klientkontakt 75
  Terapeutbeteenden 75 · Innehåll och frekvens i kommunikation mellan klient och terapeut 78 · Terapeutisk allians 82 · Goda läs- och skrivfärdigheter 84
 • Vikten av teoretisk kunskap 84
 • Måste terapeuten vara psykolog? 85
 • Terapeutens erfarenhet 87
 • Sammanfattning 87

5. Juridik och teknik vid internetbehandling

 •  Att hantera personuppgifter 89
  Registerutdrag 92 · Personnummer och identifiering av klienten 92 · 
  E-post och sms 93
 • Kommunikationsplattformar 95
  Ur klientens synvinkel 96 · Ur behandlarens synvinkel 97
 • Juridisk skyldighet kopplat till suicidrisk 98
 • Viktigt att ha en säkerhetspolicy 98
 • Datainspektionen och andra resurser 99
 • Sammanfattning 100

6. Internetbehandling av ångestsyndrom

 • Vad är ångest? 101
  Kroppsliga reaktioner 101 · Beteendemässiga reaktioner 102 · Kognitiva reaktioner 102
 • Ångestsyndromen 102
  Behandling av ångest med KBT 103 · 
  Exponering 104 · Verbal kognitiv omstrukturering 105 · Beteendeexperiment 106 · Psykoedukation 107
 • Internetbehandling av ångest 107
  Social fobi 110 · Paniksyndrom 113 · Posttraumatiskt stressyndrom 115 · Generaliserat ångestsyndrom 117 · Tvångssyndrom 119 · Specifik fobi – spindelfobi 120 · Hälsoångest 122
 • Sammanställning av forskning 124
 • Internetbehandling i jämförelse med sedvanlig KBT 127
  Prediktorer och moderatorer 127
 • Utmaningar och möjligheter 130
 • Sammanfattning 131

7. Internetbehandling av depression

 • Vad är depression? 133
 • Behandling av depression med KBT 134
 • Internetbehandling av depression 135
  Davidprogrammet 135 · ISIDOR 138 · Skräddarsydd behandling 139 · Depressionshjälpen 140 · Sadness 140 · Wellbeing 141 · Interapy 141 · Deprexis 142 · Colour your life 143 · Psykodynamisk internetbehandling – SUBGAP 143
 • Forskningsstöd 144
  Systematiska översikter och metaanalyser 145 · Internetbehandling jämfört med sedvanlig KBT 146 · Skräddarsydd internetbehandling 146 · Internetbehandling för minoritetsgrupper 147 · Internetbehandling för att förebygga återfall 148 · Acceptansbaserad internetbehandling 148 · Interapy 149 · Colour your life 149 · Psykodynamisk internetbehandling 149 · Vilket program är bäst? 150
 • Effekter på längre sikt 150
  Effectiveness 151 · Prediktorer och moderatorer 151
 • Sammanfattning 152

8. Beteendemedicinska behandlingar via internet

 • Beteendemedicinsk behandling via internet 155
  Kronisk värk 156 · Diabetes 160 · Tinnitus 161 · Övervikt 163 · Irritable bowel syndrome 164 · Högt blodtryck 166 · Insomni 166 · Erektil dysfunktion 167 · Stress 167 · Behandling via modererade diskussionsgrupper 168 · Sammanställning av forskning 168
 • Utmaningar och möjligheter 169
 • Sammanfattning 173

9. Framtida möjligheter

 • Olika utvecklingsspår 175
  Barn och unga 175 · Nya behandlingsområden 176 · En tablett som förstärkare 176 · Internetbehandling i telefonen 177 · Internetbehandling som prevention 178 · En internetpsykiatrienhet till alla 178 · Integrerad i sedvanlig behandling 179

Referenser

 

2 thoughts on “Ny bok: Internetbaserad psykologisk behandling”

 1. Grattis till den nya boken! Ser väldigt heltäckande och intressant ut.

  • Tack för de snälla orden Timo! Och som vi skriver i boken under “historisk bakgrund”: Internetbehandlingen tog sin början på Institutionen för psykologi i… Uppsala!

Comments are closed.