Mobilapp för social ångest kan öka effekten av självhjälpsprogram

Diagnosen social ångest (tidigare kallat social fobi) drabbar många och kan för den som drabbas leda till stora svårigheter i vardagen och stort lidande. KBT har sedan tidigare visat sig vara en effektiv behandling för detta och att erbjuda internetbaserad KBT till denna patientgrupp medför, förutom att behandlingen blir mer lättillgänglig även andra fördelar, då problematiken för dessa personer kretsar kring sociala relationer. Att behöva söka upp en främmande person och prata om sina problem ansikte mot ansikte kan bli en oöverstiglig tröskel.

I den här studien ville vi se om det går att ge ännu bättre behandling genom att dra nytta av något som de flesta av oss ändå använder flera gånger om dagen – våra smarta mobiltelefoner. Det finns en mängd appar för hjälp vid olika former av psykisk ohälsa, men få av dem är vetenskapligt utvärderade. De studier som trots allt har undersökt effekten av smartphone-behandlingar (t.ex. denna) har dock visat lovande resultat. Att använda sig av en app i behandlingen ger goda möjligheter att integrera behandlingsinterventioner i patientens vardag. En annan fördel är möjligheten till ”spelifiering” (gamification), vilket definieras som att använda speldesignselement i en annan kontext än spelkontexten – alltså i det här fallet att göra en social ångest-behandling lite mer som ett spel! Detta skulle kunna göra behandlingen lite trevligare och öka motivationen.

Vi använde oss av appen Challenger som är en nyutvecklad app där användaren kan arbeta med sina sociala rädslor på egen hand, utan terapeutstöd. Appen använder principer för spelifiering och ger psykoedukation, låter användaren göra beteendeexperiment och gradvis exponera sig för svåra saker. Challenger erbjuder användarna små utmaningar att genomföra i vardagen. Utmaningarna kan regleras till olika svårighetsnivåer och är kopplade till 29 olika färdigheter. Appen är dessutom integrerad med telefonens GPS vilket gör att utmaningarna kan individualiseras och anpassas efter användaren.

Ett exempel på en utmaning, kopplad till färdigheten ”Prata med främlingar” skulle kunna vara att appen föreslår att användaren ska gå till en park i närheten och titta efter någon som är ute med sin hund. Den konkreta uppgiften kan sedan vara alltifrån att bara titta på hunden, få ögonkontakt med ägaren och le till att börja prata med ägaren och kanske fråga vilken hundras det är. Appen har även en funktion som gör att användarna på ett anonymt sätt kan stödja, inspirera och peppa varandra. Challenger användes i denna studie som ett tillägg till ett självhjälpsprogram, ett slags internet-KBT-behandling utan terapeutstöd, som tidigare visat sig vara effektiv.

De 209 deltagarna delades in i tre grupper. En grupp fick först ta del av självhjälpsprogrammet i sex veckor och fick sedan använda Challenger i sex veckor. Den andra gruppen fick använda Challenger samtidigt som de genomförde självhjälpsprogrammet under sex veckor. Den tredje gruppen placerades i väntelista (och utgjorde ett slags kontrollgrupp) och fick därefter behandling (självhjälp och appanvändning parallellt).

Resultaten visade att appen Challenger ger en något ökad behandlingseffekt, men att det är avgörande att man aktivt använder appen. Ju fler slutförda utmaningar desto bättre behandlingseffekt. De deltagare som fick tillgång till internet-KBT och Challenger-appen samtidigt använde överlag appen mer. Samtidigt sågs att de deltagare som först genomförde internet-KBT och sedan fick tillgång till appen hade något bättre resultat vid uppföljningen ett år senare, vilket verkar lite paradoxalt eftersom det ju gav större effekt att använda appen mer. Vi tror att detta kan bero på att behandlingen för dem genom det här upplägget blev längre, sex veckor internet-KBT följt av sex veckors appanvändning. Tidigare forskning pekar på bättre behandlingseffekt vid social ångest om behandlingen sträcker sig över längre tid, trots att ”interventionsdosen” är den samma. Därför tror vi att det bästa upplägget skulle vara att patienten får använda appen parallellt med internet-KBT under tolv veckors tid.

Sammanfattningsvis ger denna studie ett försiktigt stöd för att det kan löna sig att komplettera självhjälp med en smartphone-app vid social ångest. Viktiga framtida frågor att undersöka är om och hur appen Challenger kan fungera som ett komplement till individualterapi för social ångest och hur man bäst motiverar patienten att verkligen använda appen.

Text: Hedvig Nettelblad

Läs artikeln i sin helhet:
Boettcher, J., Magnusson, K., Marklund, A., Berglund, E., Blomdahl, R., Braun, U., Delin, L., Lundén, C., Sjöblom, K., Sommer, D., von Weber, K., Andersson, G., & Carlbring, P. Adding a smartphone app to Internet-based self-help for social anxiety: a randomized controlled trial. Computers in Human Behavior. doi:10.1016/j.chb.2018.04.052

Gratislänk: https://authors.elsevier.com/c/1X7XG2f~UW4lKN