Mindfulness eller KBT – vad som är bäst beror på depressionsnivå visar ny studie

Idag publicerade vi, med doktorand Hoa Ly i spetsen, en ny studie i BMJ open. Målet var att utvärdera och jämföra effektiviteten av två smartphone-behandlingar: en som bygger på så kallad beteendeaktivering (BA) och andra på mindfulness.

Studiens design var en parallell randomiserad kontrollerad öppen studie. Totalt 81 deltagare, med en medelålder på 36,0 år (SD=10,8 ), slumpades av en i studien oberoende person till en av de två olika behandlingarna.

Båda behandlingarna var 8 veckor och skedde med hjälp av en app i en smartphone.

Effekterna utvärderades med de etablerade depressionsmåtten Beck Depression Inventory samt Patient Health Questionnaire Depression Scale (PHQ-9). Resultatet visade att båda grupperna erhöll goda behandlingeffekter och att de två behandlingarna på gruppnivå inte skiljde sig från varandra, utan i båda bibehöll deltagarna sina förbättringar även vid 6-månadersuppföljningen.

Subgruppsanalyser visade emellertid att beteendeaktivering var effektivare än mindfulness hos deltagarna med högre initial svårighetsgrad av depression. Däremot fungerade mindfulness-behandlingen bättre än beteendeaktivering hos deltagarna med lägre initial svårighetsgrad.

Slutsatsen blir alltså att behandlingarna på gruppnivå inte skiljer sig markant från varandra, men om man analyserar resultatet på individnivå så tycks det som att personer med högre initial svårighetsgrad av depression tycks beteendeaktivering vara att föredra, medan det omvända gäller för mindfulness-behandlingen.

Studien är publicerad med så kallad open-access vilket betyder att den kan laddas ner och läsas gratis av alla.

Referens:
Ly, K. H., Trüschel, A., Jarl, L., Magnusson, S., Windahl, T., Johansson, R., Carlbring, P., & Andersson, G. (2014). Behavioral activation vs. Mindfulness-based guided self-help treatment administered through a smartphone application: a randomized controlled trial. BMJ Open, 4, e003440

2 thoughts on “Mindfulness eller KBT – vad som är bäst beror på depressionsnivå visar ny studie”

  1. Tack för intressant resultat! Spännande skulle också vara att veta skillnaden mellan patienter vars depression i första hand vidmakthållas av stress/anspändhet/oro alternativt då den vidmakthållas av brist på intresse/passivitet. En hypotes kunde vara att BA fungerar bättre för passivitetsgruppen och mindfulness bättre för de med stress och hög anspändhetsnivå.

    • Håller med dig Erik! Tyvärr har vi inte dessa data i den här studien, men det borde vara något som man i framtiden borde titta närmare på. Det är synd att det är så mycket analyser som görs på gruppnivå – viktiga resultat riskerar ju då att drunkna. Ungefär som medeltalet av kokande vatten och iskallt dito är “ljummet”. Precis som du föreslår borde man försöka bena ut förmodat bakomliggande variabler och se hur dessa påverkar behandlingseffekten – för din hypotes låter trolig!

Comments are closed.