Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory

Beskrivning #

Brunnsviken Brief Quality of Life (BBQ) består av 12 påståenden inom sex olika livsområden där individen får skatta dess viktighet och sin upplevelse av nöjdhet. Frågorna inom instrumentet har utvecklats utifrån liknande påståenden i QOLI (Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992).

I framtagningen av BBQ har QOLI-data från Lindner et al. (2013) använts för att identifiera livsområden med störst betydelse för självupplevd livskvalitet. Unifactorial maximum-likelihood faktoranalys genomfördes på viktade QOLI items före (n = 4016) och efter (n = 1021) behandling. Sex stycken livsområden (viktighet x nöjdhet) hade faktorladdningar över 0,5 i datan före behandling och samma sex livsområden hade de högsta faktorladdningarna även efter behandling. Dessa sex livsområden var: Självrespekt, Mål och värderingar, Fritid, Inlärning, Kreativitet och Vänner. I BBQ har dessa sex livsområden döpts om till följande: Fritid, Ser på Livet (motsvarande Mål och värderingar i QOLI), Kreativ, Lärande (motsvarande Inlärning i QOLI), Vänner och vänskap och Mig själv som person (motsvarande Självrespekt i QOLI).

 

Behörighet #

Ingen särskild behörighet krävs för administrering.

 

Antal items #

6 * 2 = 12

 

Svarsalternativ #

Varje itempar (livsområde) skattas på två sätt, oberoende av varandra. Först skattar respondenten hur nöjd vederbörande är med ett livsområde: 0 (instämmer inte alls), 1, 2, 3 och 4 (instämmer fullständigt). Sedan skattas hur viktigt detta livsområdet anses vara: 0 (instämmer inte alls), 1, 2, 3 och 4 (instämmer fullständigt).

 

Scoring (poängsättning) #

För varje itempar (livsområde) multipliceras skattad viktighet med nöjdhet, vilket ger ett värde mellan 0 och 16 för varje itempar.

Mått på ens livskvalitet får man sedan fram genom att addera alla multiplar för att få en viktad slutsumma. Du kan ladda ner en automatisk poängberäkningsmall på denna sida (se längre ner).

 

Diagnos #

BBQ kan användas oberoende av diagnos för att mäta övergripande livstillfredsställelse.

BBQ-poängen är tillräckligt känslig för att skilja mellan kliniska och icke-kliniska grupper (Frykheden, 2014). Optimalt gränsvärde (cut-off score) mellan en klinisk och icke-klinisk grupp är 52,5 (sensitivitet=0,79; specificitet=0,71).

 

Administrationstid #

5 minuter

 

Instruktion #

Nedan följer 12 frågor om hur du upplever din livskvalité. Det gäller se områden och hur nöjd respektive hur viktiga dessa är för dig. Ringa in den siffran som bäst överensstämmer med din upplevelse.

 

Test-retest reliabilitet #

0,89 (Frykheden, 2014)

 

Cronbachs alfa #

0,68 (Frykheden, 2014)

 

Svenska normer #

Resultat baserat på 167 studenter (40 män och 127 kvinnor; ålder M = 26,9 år, SD = 7,83) gav följande normvärden: medelvärde, M = 60,08, SD = 15,72; 10-percentil = 40,00, 25-kvartil = 48,00, median = 63,00, 75-kvartil = 70,00 och 90-percentil = 80,00.
(Frykheden, 2014)

 

Svenska rättigheter #

Gratis att använda

 

Referens #

Lindner, P., Frykheden, O., Forsström, D., Andersson, E., Ljótsson, B., Hedman, E., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). The Brunnsviken Brief Quality of Life Scale (BBQ): Development and Psychometric Evaluation. Cognitive Behaviour Therapy, 45(3), 182-195. doi:10.1080/16506073.2016.1143526

Hlynsson, J. I., Lindner, P., Barri, B., & Carlbring, P. (2024). Exploring cutoff points and measurement invariance of the Brunnsviken brief quality of life inventory. Frontiers in Psychology, 14. doi:10.3389/fpsyg.2023.1305682

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Philip Lindner

 

Informationens bäst-före-datum #

2027-12-20

Nerladdning #

Originalspråk #

Översättningar #