ACTsmart – en mobilversion av Acceptance and Commitment Therapy

Terapiformen Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en del av den så kallade tredje vågen inom KBT och fokuserar på psykologiska fenomens funktion och kontext. Forskning har visat att ACT kan vara verksamt för personer med ångestsjukdomar och effekterna har varit på samma nivå som vid behandling med traditionell KBT. När det gäller traditionell KBT finns det goda erfarenheter av internetbaserad behandling, IKBT, vid ångestdiagnoser, med effekter på samma nivå som vid ”vanlig” KBT. Däremot finns det betydligt mindre forskning om ACT via internet (IACT) för ångestproblematik. Den forskning som gjorts, för exempelvis patienter med depression och generaliserat ångestsyndrom, tyder på att ACT kan fungera väl även i internetformat. För diagnoserna socialt ångestsyndrom och paniksyndrom finns dock inga tidigare studier som undersöker effekten av IACT.

Användning av mobilappar för smarttelefoner vid internetterapi ger flera fördelar: möjlighet till beteendeträning i vardagen, självmonitorering i realtid och tidsinställd, automatiskt och skräddarsydd feedback. Generellt har man sett att IKBT-program där patienten får vägledning av en terapeut leder till större symtomminskning än när behandlingen sker utan guidning. Skulle användning av mobilappar kunna minska behovet av återkoppling och vägledning från en terapeut? Det var en av frågeställningarna vi ville undersöka i denna studie, som även tittar närmare på effekten av IACT vid socialt ångestsyndrom och panikångest.

152 deltagare, med diagnosen socialt ångestsyndrom och/eller paniksyndrom, randomiserades till IACT med terapeutvägledning, IACT utan terapeutvägledning respektive väntelista (kontrollgrupp). Patienterna i IACT-grupperna hade tillgång till både en internetplattform och en mobilapp för att genomföra behandlingen.

Resultaten visade att IACT var effektivt för patienter med socialt ångestsyndrom, även om effekten i denna studie var något mindre än de effekter man brukar se vid traditionell ACT och även mindre än effekterna vid IKBT. För patienterna med paniksyndrom gick det inte att se någon tydligt effekt, vilket kan bero på att det var få patienter i denna grupp.

Ingen tydlig skillnad sågs mellan de olika IACT-grupperna, alltså mellan de patienter som fick terapeutvägledning och de som inte fick det. Studiens storlek gör det bara möjligt att upptäcka måttliga till stora skillnader, så det går inte att utesluta att det trots allt skulle kunna finnas små skillnader eller hävda att en mobilapp helt kan ersätta vägledning från en terapeut. Däremot tyder studien alltså på att vid IACT som kompletteras med en mobilapp finns det inga medelstora till stora skillnader mellan behandling med terapeutvägledning och behandling utan terapeutvägledning.

[ Sammanfattat av Hedvig Nettelblad ]

Läs artikeln i sin helhet:
Ivanova, E., Lindner, P., Ly, K. H., Dahlin, M., Vernmark, K., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). Guided and unguided Acceptance and Commitment Therapy for social anxiety disorder and/or panic disorder provided via the Internet and a smartphone application: A randomized controlled trial. Journal of Anxiety Disorders, 44, 27-35. doi: 10.1016/j.janxdis.2016.09.012