Grattis Mårten Tyrberg som disputerar idag

Nya Doktorn Mårten Tyrberg med handledare och betygsnämnd samt opponent

Idag försvarar Mårten Tyrberg sin doktorsavhandling – Bringing psychological treatment to the psychiatric ward: Affecting patients, staff, and the milieu – vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag och Tobias Lundgren har varit handledare och opponent är professor Gillian Haddock från Manchester. I betygsnämnden ingick docent Lena Flyckt (Karolinska Institutet), professor Arto Hiltunen (Karlstads universitet), docent … Read more

Kvantitativ studie av ACT i slutenvården – genomförbarhet och effekter

Den psykiatriska slutenvården är en komplex miljö där patienterna ofta har stora behov och allvarliga symtom som hallucinationer, vanföreställningar och suicidalitet. Samtidigt har personalen en stor administrativ arbetsbörda, och studier visar att de endast lägger ca 50 % av arbetstiden på direktkontakt med patienterna. En ännu mindre andel av den tiden ägnas åt behandlande arbete. … Read more

Kvalitativ studie av ACT i slutenvården – upplevd nytta och hindrade faktorer

Det finns idag flera utmaningar för att kunna erbjuda patienter inom psykiatrisk slutenvård psykologisk behandling. Det är till exempel vanligt att patienterna har flera samtidiga diagnoser eller att diagnos ännu inte är satt. Samtidigt pekar tidigare forskning på att denna grupp skulle kunna ha stor nytta av psykologisk behandling utöver den läkemedelsbehandling som vanligen erbjuds. … Read more

Acceptance and Commitment Therapy kan ge god effekt för psykospatienter i slutenvården

I dag saknas i stor utsträckning strukturerade psykologiska insatser i den svenska slutenvården (se t.ex. Socialstyrelsen, 2009) och en vanlig beskrivning av situationen är att man i huvudsak erbjuder förvaring och medicinering. För att öka möjligheterna till psykologisk behandling inom slutenvården ville vi undersöka om ACT (Acceptance and Commitment Therapy)  skulle kunna fungera som ett … Read more