Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for Procrastination

Today we published a study protocol for a randomized controlled trial on therapy for Procrastination.  Procrastination, to voluntarily delay an intended course of action despite expecting to be worse-off for the delay, is a persistent behavior pattern that can cause major psychological suffering. Approximately half of the student population and 15%-20% of the adult population … Read more

Nyss publicerat: Upplägg för prokrastineringsbehandling

Idag publicerades studieprotokollet för den pågående studien om prokrastinering i en vetenskaplig tidskrift. Alla människor skjuter då och då upp saker och ting som vi egentligen skulle behöva genomföra. Ofta handlar det om uppgifter som upplevs svåra eller tråkiga att utföra, eller att vi blir distraherade av sådant som känns mer intressant att ägna vår … Read more

First prize to a joint project

Yesterday, during the conference dinner at ”Health world”, the”e-coping-project” was awarded the first prize. The competition was hard with over 30 projects being judged by 17 independent professionals from the IT and health area. The e-coping project is a colaboration between Norway and Sweden (Gerhard Andersson and Per Carlbring). The home of the project is … Read more

Förstapris till samarbetsprojekt

Under festmiddagen på ”Health world” igår tilldelades ”e-mastering-projektet” förstapriset. Konkurrensen var hård med över 30 projekt som bedömdes av 17 oberoende personer från IT- och sjukvårdsområdet. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige (Gerhard Andersson och Per Carlbring). Projektet har sin huvudsakliga hemvist vid Helse Bergen och Haukeland Universitetssjukhus och syftar till att behandla … Read more

Just published: Internet-delivered versus face-to-face group cognitive behavioural therapy for depression

Guided internet-delivered cognitive behaviour therapy (ICBT) has been found to be effective in the treatment of mild to moderate depression, but there have been no direct comparisons with the more established group-based CBT with a long-term follow-up.   Method Participants with mild to moderate depression were recruited from the general population and randomized to either … Read more

Ny artikel: Depressionsbehandling på nätet vs. fysiska möten

I dag publicerades en ny studie som undersökte hur bra internetterapi med behandlarstöd egentligen är om man jämför med sedvanlig gruppbehandling. Totalt inkluderades 69 deltagare med mild till måttlig depression. Internetbehandlingen bestod av en interaktiv bok på nätet med information och övningar. Vart och ett av de sju avsnitten avslutades med hemläxeuppgifter som patienten besvarade och … Read more

Choosing between Internet-based psychodynamic versus cognitive behavioral therapy for depression

Major depression is a world-wide problem that can be treated with various forms of psychotherapy. There is strong research support for treating major depression using cognitive behavior therapy delivered in the format of guided self-help via the Internet (ICBT). Recent research also suggests that psychodynamic psychotherapy can be delivered as guided self-help via the Internet … Read more

Ny studie: Om patienten själv får välja – vad ger bäst resultat: PDT eller KBT?

Depression är ett världsomfattande problem som kan behandlas med flera olika former av psykoterapi. Det finns ett starkt forskningsstöd för behandling av depression med hjälp av kognitiv beteendeterapi även när denna levereras i form av guidad självhjälp via Internet (iKBT). Aktuell forskning visar också att psykodynamisk psykoterapi kan ges i form av guidad självhjälp via … Read more

Are exposure-based cognitive behavioral therapies safe during pregnancy?

A reoccurring question is if exposure is safe during pregnancy. In a paper published in ”Archives of women’s mental health” the authors try to answer the question. They summarize it as follows: Anxiety disorders during pregnancy are highly prevalent and associated with serious and enduring consequences for both mother and child. Exposure-based cognitive behavioral (CBT) and behavioral therapies (BT) … Read more

Gravid och Exponering – hur ska man tänka?

I en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Archives of women’s mental health” menar man att ångestsyndrom under graviditeten inte är ovanliga och att dessa problem förknippas med allvarliga och bestående konsekvenser för både modern och barnet. Exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeterapi (BT) är de psykosociala behandlingarna med mest empiriskt stöd vid ångest i … Read more