Ny kontrollerad studie visar att Mindfulness är effektivt vid ångest

Mindfulnessbaserade interventioner har visat sig effektiva vid transdiagnostisk behandling vid vissa ångeststörningar. Hittills finns ingen studie som undersöker potentialen i en mindfulnessbaserad behandling när de levereras på distans via Internet. I den nyss accepterade vetenskapliga artikeln var syftet just detta.

Metod
Nittioen deltagare med diagnoserna social fobi, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom eller ångest utan närmare specifikation randomiserades till en behandlingsgrupp eller till en kontrollgrupp (ett diskussionsforum). Mindfulnessbehandling bestod av 96 ljudfiler med instruktioner för en rad olika mindfulnessövningar. Primära och sekundära effektmått utgjordes av vedertagna självskattningsinstrument och mättes före, efter samt vid 6 månader efter behandlingens påbörjan.

Resultat
Deltagarna som genomgick ett mindfulness program helt administrerat via internet visade en signifikant större minskning av symtom på ångest, depression och sömnsvårigheter mellan för och eftermätningen jämfört med kontrollgruppen. Mellangruppseffektstorlekarna varierade mellan Cohens d = 0,36 till 0,99. Inomgruppseffektstorlekarna var stora i behandlingsgruppen (d = 0,82 till 1,58), medan de var små till måttliga för kontrollgruppen (d = 0,45 till 0,76). Förutom de positiva effekterna på ångest, depression och sömnproblem uppnådde deltagarna i behandlingsgruppen även en måttlig förbättring av sin livskvalitet.

Slutsatser
Studien visar på lovande resultat för ett internetbaserat mindfulnessprogram för behandling av primära ångestsyndrom. Framtida replikationer är viktiga för att fastställa om dessa positiva resultat står sig.

Här finns en förhandskopia på den kommande artikeln (Open access):
Boettcher, J., Åström, V., Påhlsson, D., Schenström, O., Andersson, G., & Carlbring, P. (2013). Internet-based mindfulness treatment for anxiety disorders: a randomised controlled trial. Behavior Therapy. doi:10.1016/j.beth.2013.11.003