Internet-delivered acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: A pilot study

Internet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) has been developed and tested for treating persons with generalized anxiety disorder (GAD). A new form of CBT focuses on acceptance (of internal experiences or difficult psychological content), mindfulness and valued actions. To date this form of CBT has not been delivered via the internet for persons with GAD. The … Read more

Acceptance and Commitment Therapy via internet kan hjälpa vid generaliserat ångestsyndrom

Personer med generaliserat ångestsyndrom (även kallat GAD efter engelskans Generalized anxiety disorder) lider av överdriven oro och ängslan som upplevs som okontrollerbar. Även sömnsvårigheter, muskelspänning och koncentrationssvårigheter är kopplade till diagnosen, som generellt sett är kroniskt om man inte får behandling. Klassisk KBT-behandling, där man bland annat använder sig av kognitiv omstrukturering och avslappning, har … Read more

Grattis Henrik Josephson som disputerar idag!

Idag disputerar psykologen Henrik Josephson på en avhandling med namnet “Motivational interviewing (MI) and cognitive behavioral group therapy in the treatment of gambling disorder : efficacy, sensitivity to contemporary alcohol problems, and processes in MI“. Lars Forsberg var huvudhandledare och jag var tillsammans med Ingvar Rosendahl och Asgeir R. Helgason stolta biträdande handledare. Opponenten David … Read more

Features and functionality of the Iterapi platform for internet-based psychological treatment

The purpose of this article is to describe an internet-based platform for improving symptoms and quality of life for people with psychological and behavioural health problems such as depression, anxiety, phobia, psychological trauma, hearing loss and tinnitus. The online platform, called Iterapi, was developed at the Department of Behavioural Sciences and Learning at Linköping University, … Read more

Behandlingsplattformen Iterapi – 18 års erfarenheter av internetterapi

Under de senaste åren har användningen av internet och modern informationsteknologi inneburit stora förändringar för hur psykiskologisk behandling tillgängliggörs. Metaanalyser har visat att psykologisk behandling som administreras via internet, som till exempel internetbaserad KBT, ger lika goda effekter som ”vanlig” terapi, ansikte mot ansikte. I en nyligen antagen artikel beskriver vi behandlingsplattformen Iterapi som utvecklats … Read more

Acceptance and Commitment Therapy with a smartphone

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) can be effective in treating anxiety disorders, yet there has been no study on Internet-delivered ACT for social anxiety disorder (SAD) and panic disorder (PD), nor any study investigating whether therapist guidance is superior to unguided self-help when supplemented with a smartphone application. Until now. In a new trial, that … Read more

ACTsmart – en mobilversion av Acceptance and Commitment Therapy

Terapiformen Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en del av den så kallade tredje vågen inom KBT och fokuserar på psykologiska fenomens funktion och kontext. Forskning har visat att ACT kan vara verksamt för personer med ångestsjukdomar och effekterna har varit på samma nivå som vid behandling med traditionell KBT. När det gäller traditionell KBT … Read more

Prokrastinering: Goda behandlingsresultat håller i sig efter 1 år

Att med avsikt skjuta upp nödvändiga uppgifter – att prokrastinera – är vanligt förekommande i många människors liv. Även då det ofta uppfattas som stressande och aldrig särskilt hjälpsamt, är ett sådant uppskjutande sällan associerat med mycket påfrestning eller omfattande konsekvenser. Däremot kan det för vissa individer utvecklas till ett vanemässigt beteendemönster som påverkar både … Read more