Epost eller telefon? Så ska terapeuten göra för att få bäst utfall vid internetbehandling

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi anses generellt vara en effektiv behandling vid depression. Faktum är att Socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer sätter denna typ av behandling som rekommendation ”2”.

Men även om behandlingen tycks hjälpa många återstår mycket att lära om de specifika mekanismer som påverkar symtomminskning. Tidigare forskning har i princip genomgående visat att terapeutenledd internetbaserad KBT är mer effektiv än helt automatiserade program som saknar behandlarstöd. Det är dock i dagsläget oklart vem som är bäst lämpad att ge stödet, innehållet i stödet ska vara och även med vilket medium stödet ska ges.

  • Socialstyrelsen:
    “Internetbaserad KBT med behandlarstöd har effekt vid behandling av vuxna med medelsvår egentlig depressionsepisod (evidensstyrka 2).
    Bedömd effekt: God.”

I en ny studie som publicerades i dag randomiserades 38 personer med en pågående egentlig depressionsepisod till ett guidat internetbaserat program. Vägledningen skedde antingen genom telefonsamtal eller i en säker internetplattform (ett e-postliknande system).

Utfallet mättes med självskattningsformulär rörande depression, ångest respektive livskvalitet. Vid behandlingsstud uppvisade båda grupperna signifikanta och stora symptomminskningar. Dock skiljde sig inte grupperna från varandra. Det fanns inte heller någon skillnad mellan grupperna avseende uppfattningen om hur den terapeutiska alliansen varit. Inte heller var det någon skillnad mellan gruppen som fick återkoppling från terapeuten via ”epost” jämfört med gruppen som blev uppringd vad gäller engagemang i behandlingen.

Det fanns således goda förbättringar omedelbart efter behandlingen, och dessa bibehölls vid 3-månadersuppföljningen. Slutsatsen är således att det inte verkar spela någon roll – i alla fall på gruppnivå – om terapeuten vägledning per telefon eller via elektroniska meddelanden.

Läs artikeln i sin helhet: Lindner, P., Olsson, E. L., Johnsson, A., Dahlin, M., Andersson, G., & Carlbring, P. (in press). The impact of telephone versus e-mail therapist guidance on treatment outcomes, therapeutic alliance and treatment engagement in Internet-delivered CBT for depression: A randomised pilot trial. Internet Interventions. doi: 10.1016/j.invent.2014.09.001

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/09/Robert-Mehlan-Follow-SVE.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/09/Robert-Mehlan-Follow-SVE.jpg” width=”1024″ align=”right” title=”Epost eller telefon? Så ska terapeuten göra för att få bäst utfall vid internetbehandling” frame=”true” icon=”image” caption=””]