Pilotstudie: Effekter av parterapi vid problemspelande

Problemspelande är ett folkhälsoproblem som berör drygt 2 % av befolkningen i Sverige. Spelandet leder till allvarliga konsekvenser för den som spelar, som psykiskt lidande, ekonomiska problem, suicidalitet samt ytterligare missbruk (alkohol eller droger) och problem med den fysiska hälsan. Problemspelandet kan dessutom få allvarliga konsekvenser för närstående till spelarna. Så många som 18 % av Sveriges befolkning uppskattas vara närstående till problemspelare. Även de närstående riskerar att drabbas av ekonomiska svårigheter, både fysisk och psykisk ohälsa samt relationsproblem.

KBT-behandling har visat sig vara effektivt både för att minska spelandet och för att reducera depressions- och ångestsymtom hos spelarna. Däremot vet vi mindre om effekterna av att involvera de närstående i behandlingen. Beteendeterapi för par, BCT (Behavioral Couples Therapy), har tidigare visat bättre resultat än individuell terapi vid alkohol- och drogmissbruk. Som vi tidigare har berättat om vill vi undersöka denna metod för problemspelande, och vi har nu fått de första resultaten från en pilotstudie.

36 deltagare – 18 spelare och 18 närstående – randomiserades till antingen BCT eller individuell KBT-behandling (för spelaren). Båda behandlingarna genomfördes som internetbaserade självhjälpsinterventioner med terapeutstöd. Båda behandlingarna var hjälpsamma för spelarna. Såväl spelandet som symtom på depression och ångest minskade, och det var ingen skillnad mellan de båda grupperna. Däremot förbättrades måendet hos de närstående i BCT-gruppen, men inte i KBT-gruppen. Båda grupperna var överlag positiva till sin behandling, men vissa deltagare i KBT-gruppen uppgav att bland annat bristande självdisciplin bidrog till att de inte var helt nöjda. Detta kan tolkas som en fördel med BCT, där det kan bli lättare att fortsätta vara aktiv i behandlingen tack vare de närståendes engagemang.

Resultaten från pilotstudien är lovande men flera frågor kvarstår. Långtidsuppföljning och större deltagargrupper behövs för att mer djupgående kunna analysera effekterna av BCT vid problemspelande. Vi behöver också förstå bättre vad det är som gör att vissa inte fullföljer behandlingen. Lyckligtvis pågår en fullskalig RCT-studie, som förhoppningsvis kommer att kunna kasta ljus över detta.

Text: Hedvig Nettelblad
Foto: Per Carlbring

Läs artikeln i sin helhet:

Nilsson, A., Magnusson, K., Carlbring, P., Andersson, G., & Hellner, C. (in press). The development of an Internet-based treatment for problem gamblers and concerned significant others: a pilot randomized controlled trial. Journal of Gambling Studies. doi: 10.1007/s10899-017-9704-4