Posttraumatiskt stressyndrom kan behandlas via nätet enligt ny studie

Från och med i dag kan man ladda ner och gratis läsa den vetenskapliga rapporten om en ny Svensk metod för personer som drabbats av psykologiska problem till följd av trauma. Det är Linköpings och Stockholms universitet som står bakom studien. Sextiotvå personer, samtliga med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, inkluderades i studien. Syftet var att undersöka effekten av ett nytt internetbaserat behandlingsprogram. Programmet bestod av 8 interaktiva så kallade moduler på nätet. Till detta fanns även en behandlare som patienten via ett krypterat meddelandesystem hade kontakt en gång i veckan. Behandlingen bestod av psykoedukation, andningsträning, imaginär och in vivo exponering, kognitiv omstrukturering samt ett återfallspreventivt program. I jämförelse med en kontrollgrupp så var behandlingseffekten betydande. Mellangruppseffektstorlekarna var höga bade för Impact of Events Scale – Revised (Cohens d = 1,25) samt Posttraumatic Stress Diagnostic Scale  (d = 1,24). Förutom direkta positiva effekter på traumasymtomen kunde även mätbara effekter på depressions- och ångestsymtom samt den självupplevda livskvalitén. Vid 1-årsuppföljningen kvarstod effekterna.

 

Referens:

Ivarsson, D., Blom, M., Hesser, H., Carlbring, P., Enderby, P., Nordberg, R., & Andersson, G. (2014). Guided Internet-delivered cognitive behaviour therapy for post-traumatic stress disorder: A randomized controlled trial. Internet Interventions, 1, 33-40. doi: 10.1016/j.invent.2014.03.002

Flowchart of study participants, point of random assignment, and dropouts at each stage.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/04/DSC012731.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/04/DSC012731.jpg” width=”5472″ align=”right” title=”Vårdguiden: Posttraumatiskt stressyndrom förkortas till PTSD efter engelskans posttraumatic stress disorder. Det kan drabba dig om du varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller en allvarlig kränkning av din integritet. ” frame=”true” icon=”image”]