Direkt jämförelse mellan två behandlingar vid ormfobi

I dag publicerade vi en studie där två olika behandlingsformat jämförts medvarandra när det gäller effektiviteten att behandla ormfobi. Det var guidad internetbehandling som direkt jämfördes med traditionell kognitiv beteendeterapi ansikte mot ansikte. Totalt ingick 30 patienter som lottades till en av de två grupperna. Internetbehandlingen bestod av fyra veckovisa textmoduler som presenterades på en … Read more

Så mäter man livskvalité enligt ny artikel

Kan man mäta livskvalité? Svaret beror förstås på vad man lägger i begreppet. Ett sätt att försöka fånga betydelsen har gjorts med ett formulär som heter Quality of Life Inventory. Det är ett formulär som ber enkätbesvararen att ta ställning till hur nöjd man är med 16 olika livsdomäner. Quality of Life Inventory är enligt FBanken ett … Read more

Svaret på om gener kan förutsäga behandlingsutfall vid social fobi

Om man känner till en persons gener kan man då bättre än slumpen förutsäga hur behandlingen kommer att gå? Det var just detta som undersöktes i en artikel som publicerades idag. Specifikt var det tre gener (5-HTTLPR, COMTval158met samt TPH2 G-703T) som studerades hos 313 personer som genomgick internetbehandling av social fobi. Det korta svaret blev att det … Read more

Specialnummer för att hedra Lars-Göran Öst

I dag publicerar vi ett nytt nummer av den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Det är ett specialnummer för att uppmärksamma en person som varit mycket forskningsaktiv inom KBT-fältet. Lars-Göran Öst har under årtionden varit professor i psykologi vid Stockholms universitet. Han har nyligen pensionerats men fortsätter att vara aktiv. I specialnumret ger ledande auktoriteter … Read more

Nyss publicerat: Upplägg för prokrastineringsbehandling

Idag publicerades studieprotokollet för den pågående studien om prokrastinering i en vetenskaplig tidskrift. Alla människor skjuter då och då upp saker och ting som vi egentligen skulle behöva genomföra. Ofta handlar det om uppgifter som upplevs svåra eller tråkiga att utföra, eller att vi blir distraherade av sådant som känns mer intressant att ägna vår … Read more

Förstapris till samarbetsprojekt

Under festmiddagen på ”Health world” igår tilldelades ”e-mastering-projektet” förstapriset. Konkurrensen var hård med över 30 projekt som bedömdes av 17 oberoende personer från IT- och sjukvårdsområdet. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige (Gerhard Andersson och Per Carlbring). Projektet har sin huvudsakliga hemvist vid Helse Bergen och Haukeland Universitetssjukhus och syftar till att behandla … Read more

Ny artikel: Depressionsbehandling på nätet vs. fysiska möten

I dag publicerades en ny studie som undersökte hur bra internetterapi med behandlarstöd egentligen är om man jämför med sedvanlig gruppbehandling. Totalt inkluderades 69 deltagare med mild till måttlig depression. Internetbehandlingen bestod av en interaktiv bok på nätet med information och övningar. Vart och ett av de sju avsnitten avslutades med hemläxeuppgifter som patienten besvarade och … Read more

Ny studie: Om patienten själv får välja – vad ger bäst resultat: PDT eller KBT?

Depression är ett världsomfattande problem som kan behandlas med flera olika former av psykoterapi. Det finns ett starkt forskningsstöd för behandling av depression med hjälp av kognitiv beteendeterapi även när denna levereras i form av guidad självhjälp via Internet (iKBT). Aktuell forskning visar också att psykodynamisk psykoterapi kan ges i form av guidad självhjälp via … Read more

Gravid och Exponering – hur ska man tänka?

I en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Archives of women’s mental health” menar man att ångestsyndrom under graviditeten inte är ovanliga och att dessa problem förknippas med allvarliga och bestående konsekvenser för både modern och barnet. Exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeterapi (BT) är de psykosociala behandlingarna med mest empiriskt stöd vid ångest i … Read more

Ny review artikel om internetbaserade behandlingar

Idag publicerades en ny översiktsartikel kring behandlingar av olika vanliga psykiska problem. Internet har blivit en viktig del av de flesta människors liv i många delar av världen. Sedan slutet av 1990-talet har det skett en intensiv forskningsaktivitet där psykologiska behandlingar, så som kognitiv beteendeterapi (KBT), visat sig vara effektiva även när de levereras via Internet. … Read more