5,7 miljoner norska kronor

Jag är medsökande till ett projektbidrag som docent Björn Philips i hård konkurrens beviljats av Kavlifonden. Projektet går ut på att under fyra år utveckla och testa en psykodynamisk internetbaserad behandling för ungdomar (15-19 år) som lider av nedstämdhet. Den första pilotstudien startar vecka 4 (år 2019) så håll utkik efter länkar till anmälningssidan. På … Read more

Ny metaanalys: KBT på nätet lika bra som ansikte-mot-ansikte behandling

År 2014 publicerade vi en artikel som sammanfattade alla studier som dittills jämfört internetbaserad KBT med sedvanlig (ansikte-mot-ansikte) behandling. Resultet då var att de 13 studier som fanns publicerade visade på samma goda effekter. Det vill säga, det spelade ingen roll hur behandlingen administrerades – resultatet var ändå (på gruppnivå) goda. Studiens resultat uppmärksammades bland … Read more

Grattis Kristofer Vernmark som disputerar idag!

Idag klockan 13 försvarar doktorand Kristofer Vernmark sin avhandling som bär namnet “Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression“. Professor Gerhard Andersson och jag har varit handledare. Opponent är Edward Watkins som är Professor of Experimental and Applied Clinical Psychology vid University of Exeter. Avhandlingen rör bland annat depression, som … Read more

Nytt bokkapitel om internetbaserad behandling

Redaktörerna Stefan Hofmann and Gordon Asmundson har just kommit ut med en bok med titeln “The Science of Cognitive Behavioral Therapy”. Boken består av 628 sidor och 22 kapitel. Ett av dessa kapitel är extra bra… ;-) Det 21:a kapitlet heter nämligen “Internet-Based Cognitive Behavior Therapy” och handlar om hur internetbaserad behandling växt fram i … Read more

Finns det ökade risker vid internetterapi? Ny metaanalys på tidigare outforskat område

Den senaste tiden har man kunnat läsa om hur psykisk ohälsa ökar i samhället och hur vårdbehovet därmed växer. Depression är idag en av de mest förekommande sjukdomarna och innebär, förutom det mänskliga lidandet, stora kostnader för samhället. Hur vi ska möta detta vårdbehov är en av vår generations stora utmaningar och ställer höga krav på … Read more

Patientens nivå av abstrakt analytisk slutledningsförmåga inte viktig för utfallet av psykoterapi

Internetbaserad psykologisk behandling mot exempelvis social fobi, nedstämdhet och tinnitusbesvär ger ofta goda resultat. Men vi vet samtidigt att det inte är någon mirakelbehandling som passar alla. Det ideala vore förstås om man på förhand kunde förutsäga vilka personer behandlingen passar bäst för och vilka som troligtvis inte skulle ha någon större behållning av den. … Read more

En självutlämnande internetterapeut ger bättre depressionsbehandling?

Vi har analyserat 664 e-postmeddelanden i en depressionsbehandling. Mejlen kom från 5 internetterapeuter och skickades till totalt 42 olika patienter. Det är sedan länge känt att internetbaserad kognitiv beteendeterapi kan vara effektiv vid depression. Men för att nå bäst resultat bör det finnas en internetterapeut som vägleder. När Socialstyrelsen rekommenderar internetbehandling står det till och … Read more

Smartphone tycks kunna kompensera för färre terapisessioner

För en tid sedan publicerade vi en artikel i PLOS one. I studien randomiserade vi 93 personer som uppfyllde depressionsdiagnosen till en av två grupper. Den ena gruppen fick traditionell kognitiv beteendeterapi med 10 sessioner under 10 veckor. Den andra gruppen fick också 10 veckors behandling, men endast 4 sessioner hos en behandlare. Hypotesen var att om de … Read more

Ny sorts metaanalys förutsäger avhopp vid internetbehandling

Ny sorts metaanalys förutsäger avhopp vid internetbehandling

Det är välkänt att internetbaserade behandlingar kan vara synnerligen effektiva vid depression. Men avhoppen från denna typ av interventioner kan i vissa fall vara hög. Detta gäller särskilt om det är helt automatiserade program (så som Moodgym). Det finns mycket tyckanden och åsikter men välgjorda studier, som undersöker vilka faktorer som faktiskt påverkar avhopp, saknas. … Read more

Olika rekryteringsvägar ger olika patienter

Olika rekryteringsvägar ger olika patienter

Det finns numera ett stort antal publicerad vetenskapliga artiklar som utvärderat effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Resultatet har sammanfattats i flera metaanalyser som alla pekar mot att resultatet oftast är gott. Att det i princip alltid är bättre att få internetbehandling än att stå på väntelista är inte särskilt förvånande. Däremot kanske inte alla känner … Read more