Nytt bokkapitel om internetbaserad behandling

Redaktörerna Stefan Hofmann and Gordon Asmundson har just kommit ut med en bok med titeln “The Science of Cognitive Behavioral Therapy”. Boken består av 628 sidor och 22 kapitel. Ett av dessa kapitel är extra bra… ;-) Det 21:a kapitlet heter nämligen “Internet-Based Cognitive Behavior Therapy” och handlar om hur internetbaserad behandling växt fram i … Read more

Attentional Bias Modification vid social ångest – ju mindre desto bättre?

Selektiv uppmärksamhet på negativ, obehaglig information och hot är ofta en bakomliggande mekanism vid ångestproblematik, och därför finns det behandlingsmetoder som riktar in sig på att ändra på denna selektiva uppmärksamhet. Attentional Bias Modification, ABM, går ut på att göra detta med hjälp av ett datorträningsprogram. I en aktuell studie (som precis accepterats för publicering … Read more

Grattis Alexander Rozental som disputerar idag!

Idag disputerar psykologen Alexander Rozental på en avhandling med namnet “Negative effects of Internet-based cognitive behavior therapy: Monitoring and reporting deterioration and adverse and unwanted events“. Jag har varit huvudhandledare och Johanna Boettcher och Gerhard Andresson biträdande. Vi är alla tre enormt stolta över Alexander! Förhoppningsvis kommer även opponenten, Adam Radomsky från Kanada, vara lika … Read more

Replik på DN-debatt om Socialstyrelsens nationella riktlinjer

I ett debattinlägg av den 15/1 har ett antal akademiker gett synpunkter på riktlinjer rörande behandling av depression och ångestsyndrom som Socialstyrelsen nu lämnat ut på remiss. Riktlinjerna, som tagits fram av ett 60-tal svenska experter, är i stort likadana som de som fastställdes 2010 och är också överensstämmande med de utvärderingar som gjordes av … Read more

Metaanalys på individnivå ger nya insikter om mekanismerna bakom ångest och vilken behandling som passar vilka patienter

Ångeststörningar är den största diagnosgruppen bland psykiska sjukdomar. Globalt beräknas ungefär 812 miljoner människor vara drabbade. Trots att vi sedan många år tillbaka har haft tillgång till effektiva medicinska och terapeutiska behandlingar är det en minoritet som får adekvat hjälp. En väg för att öka tillgången till behandling är att dra nytta av den tekniska … Read more

Stor metaanalys: 17% försämras signifikant av att vänta på behandling

Tack vare systematiska granskningar och metaanalyser finns det i dag ett växande stöd för att lindra psykisk ohälsa med hjälp av psykologiska behandlingsmetoder. Stora ansträngningar har även gjorts för att göra evidensbaserade metoder, som kognitiv beteendeterapi (KBT), mer lättillgängliga så att fler människor kan få effektiv hjälp. Nu står vi inför ett skede där psykologiska … Read more

Finns det ökade risker vid internetterapi? Ny metaanalys på tidigare outforskat område

Den senaste tiden har man kunnat läsa om hur psykisk ohälsa ökar i samhället och hur vårdbehovet därmed växer. Depression är idag en av de mest förekommande sjukdomarna och innebär, förutom det mänskliga lidandet, stora kostnader för samhället. Hur vi ska möta detta vårdbehov är en av vår generations stora utmaningar och ställer höga krav på … Read more

Ny sorts metaanalys förutsäger avhopp vid internetbehandling

Ny sorts metaanalys förutsäger avhopp vid internetbehandling

Det är välkänt att internetbaserade behandlingar kan vara synnerligen effektiva vid depression. Men avhoppen från denna typ av interventioner kan i vissa fall vara hög. Detta gäller särskilt om det är helt automatiserade program (så som Moodgym). Det finns mycket tyckanden och åsikter men välgjorda studier, som undersöker vilka faktorer som faktiskt påverkar avhopp, saknas. … Read more

Internet eller ansikte-mot-ansikte? Ny metaanalys ger svar på vad som är bäst

Idag publicerades vår nya metaanalys i en “fin” tidskrift med en impact factor på över 12. Artikeln jämför internetbehandling mot traditionell psykoterapi där man ses fysiskt. Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi har testats i åtskilliga vetenskapliga studier och finns idag med i Socialstyrelsens rekommenderade behandlingar vid ett flertal tillstånd (främst ångest och depression). Dock har få undersökningar … Read more